VA-ledning mellan Kungsör och Valskog

I början på juni 2024 anslöts Valskog till Kungsörs kommunala vattenledningsnät. Nu får Valskogsborna sitt dricksvatten från Kungsörs vattentäkt. Totalt har ca 2 mil VA-ledningar dragits mellan Kungsör och Valskog. Projektet som påbörjades 2020 innebär en vinst för kommunen på sikt.

Bakgrund

En VA-ledning mellan Kungsör och Valskog innebär att det både kommer rinna dricksvatten till Valskog och spillvatten tillbaka till reningsverket i Kungsör. Därmed kan också det lokala reningsverket i Valskog, som idag är nära maxkapacitet, läggas ned.

Arbetet med den nya VA-ledningen görs i egen regi av kommunens bolag Kungsörs KommunTeknik och Kungsörs Vatten, förutom 300 m borrning under ån där man tar hjälp av upphandlad entreprenör. VA-ledningen dras sedan över åkermark mot Valskog och kommer inte att påverka framkomligheten på Valskogsvägen. Avtal med berörda markägare är tecknade och dessutom har ett 30-tal fastigheter längs vägen valt att ansluta sig på egen bekostnad.

Kungsörs Vatten AB investerar cirka 16 miljoner kronor i VA-ledningen Kungsör-Valskog. Projektet innebär vinst på sikt i och med att det egna dricksvattnet kopplas på i Valskog och det lokala reningsverket läggs ned. I dagsläget köps vatten in från Arboga, den ledningen kommer att stängas av. Under 2023 beräknas anläggningen vara klar och Valskogsborna få sitt dricksvatten från Kungsörs vattentäkt, precis som hela Kungsörs kommunala VA-nät. Det goda Kungsörsvattnet håller hög kvalitet och är både färskt och nyttigt. Dricksvattnet är medelmjukt (4,5-5,5°dH) och har ett pH på 8,0-8,3.

Det första spadtaget för den nya VA-ledningen mellan Kungsör och Valskog togs den 4 februari 2020.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: