Miljö, klimat och natur

Äppelblom

Kungsörs kommun arbetar på olika sätt med miljömålsarbetet. Begreppet "miljö" är komplext och innefattar många olika områden, bland annat att begränsa klimatpåverkan, att skydda luft, vatten och mark från föroreningar samt att bevara en natur med hög biologisk mångfald.

Kungsör är sedan 1990 en ekokommun och medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är en del av miljömålsarbetet och anger den status vi vill att exempelvis luft och vatten ska uppnå. Normerna finns för luft, vatten och buller och anger vilka värden på exempelvis grundämnen och föroreningar som anses godtagbara eller förhöjda. Värdena kan påverka tillståndsprövning för industrier eller krav på åtgärdsprogram inom kommun eller län.

Som en del av arbetet med miljökvalitetsnormer ska alla kommuner i Sverige kartlägga luftkvaliteten i kommunen. Beroende på storlek, typ av lokala industrier, trafiksituation och liknande kan det behövas kontinuerliga mätningar, modellberäkningar eller skattningar.

Olika roller inom organisationen

Kommunens roll som tillsynsmyndighet är förlagd på Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF. Där arbetar miljöhandläggare som ansvarar för frågor om strandskydd och föroreningar bland annat.

Inom kommunen finns även en miljöstrateg och på det kommunala bolaget Kungsörs Kommunteknik AB arbetar en ekolog.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här