Miljö, klimat och natur

Kungsörs kommun arbetar sedan många år för att nå ekologisk hållbar utveckling.

Äppelblom

Miljöfrågan är komplex och innefattar många olika områden det innebär bland annat låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar och en natur med bevarad biologisk mångfald.

Kungsör är sedan 1990 en ekokommun och medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

Gröna nyckeltal

I Sekom finns ett antal nyckeltal som alla medlemskommuner rapporterar in. Nyckeltalen ska endast ge en indikation på hur miljöarbetet går och ger inte en heltäckande bild av miljöarbetet.

Sveriges miljömål

Miljömålen definierar vad vi strävar mot i det svenska miljöarbetet - att vi ska ha en hälsosam livsmiljö för både oss själa och för djur och växter, med ren luft, rent vatten och minimal negativ påverkan på klimat, hälsa och miljö.

Sverige har ett generationsmål - vad behöver vi uppnå i samhället inom en generation, för att få en bra miljö? - samt 16 miljömål och 17 etappmål. Etappmålen är mer detaljerade mål inom några prioriterade områden.

Globalt finns det också miljömål, och inom Sverige har länsstyrelserna ansvar för regionala miljömål och kommunerna ansvar för för lokala miljömål utifrån landets 16 miljömål. Alla nationella mål är inte aktuella för varje kommun.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är en del av miljömålsarbetet och anger den status vi vill att exempelvis luft och vatten ska uppnå. Normerna finns för luft, vatten och buller och anger vilka värden på exempelvis grundämnen och föroreningar som anses godtagbara eller förhöjda. Värdena kan påverka tillståndsprövning för industrier eller krav på åtgärdsprogram inom kommun eller län.

Som en del av arbetet med miljökvalitetsnormer ska alla kommuner i Sverige kartlägga luftkvaliteten i kommunen. Beroende på storlek, typ av lokala industrier, trafiksituation och liknande kan det behövas kontinuerliga mätningar, modellberäkningar eller skattningar.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 april 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: