Tätortsnära natur

Kungsör har ett rikt naturliv precis inpå knuten.

Tätorten

Kungsörs tätort ligger naturskönt  med utsikt mot Mälaren  från stora delar av samhället.  Ett antal härliga strövområden finns på gång- och cykelavstånd i och kring tätorten.

Gersilla gravfält

Cirka 2 km söder om centrum ligger Gersilla gravfält. Här slingrar sig Kungsörsledens trampade stig mellan björkstammar och blomsterrika betade gravkullar från järnåldern. De öppna partierna smyckas bland annat av backtimjan, mandelblom, jungfrulin och blåsuga. Denna hage är väl lämpad för en skön picknickutflykt med lågskor.

Malmberga kulturlandskap

Landskapet kring Malmberga och Västra Ekeby med sina slingrande grusvägar kantade av faluröda hus och betade hagmarker tillfredsställer alla krav på idyll som en besökare kan ha. Närheten till de tätbebyggda delarna av Kungsör gör att området flitigt utnyttjas till vandring och cykelturer.

Med sina 125 gravar från järnåldern och fram till vikingatid är gravfältet i Malmberga Kungsörsbygdens största. Fältet betas av får. Alskogen vid Blänkhem har på våren en fantastisk matta av vitsippor och vårlök. I de fuktigaste partierna växer kabbeleka och gullpudra.

Runnabäcken

I en grönskande ravin rinner Runnabäckens vatten fram under al- och askträdens skugga. På våren täcks ravinens branter av en skir vitsippsmatta som senare ersätts med tätt lövverk med intensiv fågelsång.

Kungsörsleden följer i stort sett bäcken från utloppet i Arbogaån till viltvattnet öster om åsen. Från Rybacksvägen och fram till Torsgatan är promenadstigen handikappanpassad.

Stallmästarhagen

Mitt i byn mellan Hagaskolan och villaområden ligger Stallmästarhagen som en vilsam oas. I denna parkliknande hage betar får mellan mäktiga tallar och fågelbärsträd vars kärnor är viktig föda för den stora finken stenknäck.

I hagen finns en del av Kungsörsbygdens tidiga historia med fossil åker, boplatå, skärvstenshög och ett antal gravar från järnåldern.

Karl XIs promenad

I den södra delen av tätorten slingrar sig en strövstig med elljusspår fram på rullstensåsen. Mellan stammarna i den glesa tallskogen har man utsikt över samhället och åkrarna runtomkring.

I områdets norra del vid korsningen Drottninggatan och Runstensgatan finns en runsten som är den enda i innersta Mälardalen. Stenen är rest av Torkil till minne av sina bröder Åsgöt och Torgöt, några av de första kristna Kungsörsborna.

Kungsudden

Vid Kungsudden har man fin utsikt över Mälaren och de restaurerade strandängarna. De betade strandängarna drar till sig både häckande och flyttande fågel. Två av karaktärsarterna i området är grågås och tofsvipa men här har också mindre vanliga arter som kornknarr vistas under sommaren.

Vid Kungsudden lät Gustav Vasa anlägga en av sina kungsgårdar på 1500-talet. Den enda återstående byggnaden från Kungsgården, den s.k. hovfruntimmers-byggnaden, används nu som hembygdsgård. Här finns ett hembygdsmuseum och ett året runt öppet café.

Skillingeudd med Skillingsnäs

Ett härligt bad med sandstrand och lång brygga där gästande båtar kan förtöja finns vid området Skillingeudd ca 2 km öster om tätorten. Här finns ett fint skogsområde med alkärr och artrika svampmarker.

På den södra delen av området finns Skillingsnäs med fårbetade hagmarker bevuxna med bland annat nattviol, jungfrulin och brudbröd. Från den gamla betongtippen i områdets västra del har man vid utsikt över Mälaren och strandbetesmarkerna kring Himmelsbergaviken.

Genom området går en handikappanpassad del av Kungsörsleden.

Ekudden

Ekudden, där campingplatsen är belägen,  är en vacker udde med mäktiga ekar invid Mälarens strand. Från klippan vid badplatsen har man en vid syn över Mälarens inre del, Galten.  Under träden växer en fin vårflora med mycket blåsippor och liljekonvalj.

Kungsörsleden passerar över området. Mellan Ekudden och hamnen går Kungsörsledens stig intill vassbältet vid sjön. Här hörs fåglar från både sjö- och fastland. En tidig vårmorgon kan sången vara mycket intensiv med bland annat rödstjärt, sävsångare och svarthätta.

På campingplatsen finns badplats och kiosk. Här finns det också möjlighet att hyra både kanadensare och cykel.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: