Bygglov och anmälan

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt eller om du tänker göra andra förändringar på ditt hus. Bygglovenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund handlägger också ärenden som gäller rivningslov, marklov och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Nu kan du göra din ansökan/anmälan samt följa dina ärenden i vår e-tjänst!

Nu lanserar Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) i Arboga och Kungsörs kommun e-tjänster inom bygglov och anmälan med mera.

E-tjänsterna innebär att medborgare och företag ges ökad insyn och får enklare kontakt med VMMF eftersom e-tjänsterna finns tillgängliga dygnet runt via din dator, läsplatta eller telefon.

E-tjänsterna införs för att öka servicen och underlätta kontakten med VMMF för både medborgare och företag.

Inom bygglovenhets områden har följande e-tjänster lanserats:

Fördelarna med e-tjänster är många, ett exempel är att du kan följa ditt ärende här och göra kompletteringar i e-tjänsten.

Måste jag söka bygglov?

Nästan allt byggande påverkar omgivningen varför bygglov krävs i de flesta fall. Vid bygglovprövningen bevakas att dina önskemål går att förena med fastlagda planer, gällande lagstiftning och estetiska krav.

För vissa byggprojekt behövs inget bygglov, men du ska i stället göra en anmälan till bygglovenheten. En anmälan behöver till exempel göras om du vill ändra i byggnadens konstruktion eller planlösning, eller installera eller ändra en eldstad.

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger: olika bestämmelser gäller inom detaljplanerat område, områdesbestämmelser och inom sammanhållen bebyggelse utanför detaljplan.

Handläggningstid - hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov blir maximalt 10 veckor lång räknat från det att en komplett ansökan om bygglov har skickats in, baserad på fackmannamässiga handlingar. Oftast så blir handläggningstiden mycket kortare än 10 veckor, beroende på mängden inkomna ansökningar.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:

  • din ansökan är komplett
  • det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
  • de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Sök bygglov eller anmäl ditt projekt i god tid, speciellt om du vill göra något under sommaren. Det kommer in många ansökningar under våren vilket kan öka handläggningstiden för ditt ärende.

Kom ihåg att arbetet inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts.

Vad kostar ett bygglov?

Vi tar betalt för handläggningen av bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas ut enligt gällande taxa, även om beslutet är negativt eller om du återtar din ansökan under handläggning. Kontakta oss gärna om du har frågor om taxan.

Bygglovtaxa 2024 Pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster..

Blanketter

Bygglov söks hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Blanketter för bygglov, marklov, anmälningar med mera finns att hämta i kommunens blankettdatabas eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: