Bygglov och anmälan

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt eller om du tänker göra andra förändringar på ditt hus. Bygglovenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund handlägger också ärenden som gäller rivningslov, marklov och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Information

Har du fått startbesked tillsammans med ditt bygglov? Glöm inte att vänta fyra veckor innan du börjar bygga!

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag och nya regler i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Dessa lagändringar påverkar när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, det vill säga påbörjas.

Tidigare kunde beslut påbörjas direkt, men lagändringarna innebär att byggstart får ske först fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (POIT). Du som har fått startbesked tillsammans med lovbeslutet måste alltså vänta med byggstart tills fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i POIT.

Mer information om lagändringarna finns på Boverket

Måste jag söka bygglov?

Nästan allt byggande påverkar omgivningen varför bygglov krävs i de flesta fall. Vid bygglovprövningen bevakas att dina önskemål går att förena med fastlagda planer, gällande lagstiftning och estetiska krav.

För vissa byggprojekt behövs inget bygglov, men du ska i stället göra en anmälan till bygglovenheten. En anmälan behöver till exempel göras om du vill ändra i byggnadens konstruktion eller planlösning, eller installera eller ändra en eldstad.

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger: olika bestämmelser gäller inom detaljplanerat område, områdesbestämmelser och inom sammanhållen bebyggelse utanför detaljplan.

Handläggningstid - hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov blir maximalt 10 veckor lång räknat från det att en komplett ansökan om bygglov har skickats in, baserad på fackmannamässiga handlingar. Oftast så blir handläggningstiden mycket kortare än 10 veckor, beroende på mängden inkomna ansökningar.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:

  • din ansökan är komplett
  • det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
  • de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Sök bygglov eller anmäl ditt projekt i god tid, speciellt om du vill göra något under sommaren. Det kommer in många ansökningar under våren vilket kan öka handläggningstiden för ditt ärende.

Kom ihåg att arbetet inte får påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts.

Vad kostar ett bygglov?

Avgiften för ett bygglov eller anmälan enligt Plan- och bygglagen varierar med vad som ska byggas. Exempel på avgifter finns här Pdf, 437 kB, öppnas i nytt fönster..

Blanketter

Bygglov söks hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Blanketter för bygglov, marklov, anmälningar med mera finns att hämta i kommunens blankettdatabas eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här