Kommunens planarbete

Ett samhälle, en kommun eller stad består av en fysisk miljö med bostads- och industriområden, parker, vägar, broar, cykel- och gångbanor, lekparker, parkeringar, torg och allt annat som hör en kommun till. Hur och var vi bygger och hur vi använder marken i Kungsör, med andra ord planeringen av vår kommun, är en demokratisk process, som du som medborgare i kommunen har rätt att vara med och påverka.

Planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön ska ske på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det är Plan och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken som styr att det blir så.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: