Avfall och återvinning

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt återanvänds eller återvinns.

Avfallsplan

Målet med vår avfallshantering är att avfall ska gå från att vara ett problem till en resurs och att andelen avfall som återvinns och kan ingå i nya produkter ska öka.

VafabMiljö kommunalförbund har tagit fram en avfallsplan som gäller i samtliga medlemskommuner. Avfallsplanen gäller till 2030.

Hushållsavfall

VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för avfallshantering i Kungsörs kommun. Det innebär att det är dit du vänder dig om du har frågor om exempelvis fakturor, avfallstaxor, hur du ska sortera ditt avfall eller vilka dagar ditt avfall hämtas.

Återvinningsstationer

Det är Förpackningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna, där hushåll får lämna sina förpackningar. Det är inte tillåtet att ställa avfall utanför containrarna även om de skulle vara fulla. Hushållsavfall, grovavfall, kemikalier etcetera får inte lämnas vid återvinningsstationerna. Ibland finns också behållare för insamling av batterier och kläder. Dessa behållare ansvarar inte Förpackningsinsamlingen för.

Det finns fem återvinningsstationer på olika platser i kommunen:

  • Runnavägen
  • Torsgatan
  • Malmbergavägen
  • Valskog
  • Hornsgatan

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationernas skötsel. Kontakta gärna FTI om det är överfulla containers eller om det är skräpigt på återvinningsstationen.

Verksamhetsavfall

För företag finns särskilda regler när det gäller avfallshantering.

Skrotbilar

Uttjänta och övergivna bilar och andra skrotföremål i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar.

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: