Uppföljning av Medborgarlöfte 2023

Kungsörs kommun och Polisen arbetat aktivt med att uppfylla åtagandena i Medborgarlöftet för 2023. Det finns en god upprättad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, bolag, den lokala Polisen samt andra externa aktörer i det strategiska samt operativa trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Utifrån den samlade lägesbilden har följande fokusområden identifierats:

 1. Ungdomsproblematik
 2. Trafiksäkerhet samt trafikrelaterad brottslighet.

För varje fokusområde finns en beskrivning, orsaksanalys samt en eller flera målsatta aktiviteter som ska genomföras i syfte att åtgärda problemet.

Dessa områden prioriteras genom den samlade informationen som polisen och kommunen besitter samt information från medborgare och andra viktiga aktörer i samhället.

Det är av vikt att arbeta med ungdomsproblematik genom att tidigt fånga upp unga individer som är på glid eller är i riskzonen för brott eller annat asocialt beteende. Inriktningen är ett förebyggande arbete både i och utanför skolmiljö.

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen ska fokuseras på hastighet och trafikrelaterade ordningsstörningar.

Kommunen och polisen ska fortsätta med lägesbildsarbetet samt förbättra arbetsmetoden för att trygga det brottsförebyggande arbetet.

Under 2023 har Kungsörs kommun och polisen bland annat genomfört följande:

Ungdomsproblematik

 • Under året genomfördes förebyggande narkotikasök med polishund på två skolor och vid ett tillfälle av kommunen genom privat aktör. Inga fynd eller markeringar gjordes.
 • Kommunpolisen och RTMD har under februari genomfört fyra informationsträffar med elever på Kung Karls skola kopplat till flertalet utlösta brandlarm.
 • Fältning av funktion på Socialtjänsten har gjorts i olika sammanhang vid 11 tillfällen. Därutöver en löpande närvaro på skolor och fritidsgårdar.
 • Polisen har vid minst 14 tillfällen besökt skolor i Kungsör i förebyggande och relationsskapande syfte som är mycket uppskattade besök av både personal och elever.
 • Intensifierad polisiär närvaro har skett vid minst 50 tillfällen på platser där underrättelser visar på behov, tex samlingsplatser, parker och adresser med mera.
 • Det finns en löpande samverkan och samordning kring förebyggande ungdomsfrågor i kommunen i Unggruppen. I gruppen deltar kommunens säkerhetssamordnare, olika representanter från Socialtjänsten, kommunpolis, representant för elevhälsan och även representanter från Kung Karls skola och VIVA. Här lyfts behov av gemensamma insatser kopplat till ungdomsproblematik både på kort och lång sikt. Gruppen träffas en gång i månaden.
 • Det finns generellt en väldigt nära och väl uppbyggd samverkan mellan skola, Polis, socialtjänst och kommunens säkerhetssamordnare inom området. Detta sker i det vardagliga arbetet.
 • Arbetet med gemensamma lägesbilder fortsätter på ett mycket bra sätt. Träffar sker var 14:e dag där Polis, säkerhetssamordnare och representanter från kommun och de helägda bolagen nyttjar lägesbilden som underlag för att vidta operativa förebyggande åtgärder. Exempelvis var polisnärvaro eller den kommunala väktarbevakningen skulle behövas.

Trafiksäkerhet samt trafikrelaterad brottslighet

 • Polisen har under året genomfört återkommande fartkontroller på de mest frekventa vägsträckorna som det inkommit tips kring.
 • 63 ordinarie trafikkontroller med hastighetsmätning genomfördes under 2023.
 • Under året genomfördes hastighetsmätning av en vägsträcka i samarbete mellan Polisen och KKTAB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: