Så här söker du

Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen, via telefon, mail, blankett eller i vår e-tjänst.

Ansökan hos biståndshandläggare;

  • På telefon 0227-60 03 00 på telefontid måndag-fredag 08.00-09.30. Om du ringer efter telefontid kan du lämna ett meddelande via växeln
  • Via maila på: bistandshandlaggarna@kungsor.se
  • Via blankett som kan hämtas här på hemsidan
  • Via e-tjänsten.

Efter att du ansökt kommer någon från biståndsenheten återkommer till den enskilde inom 24 timmar måndag-fredag.

Promenad

Så här går det till, steg för steg, att ansöka om ett bistånd

Kontakt tas

Den enskilde eller en anhörig tar kontakt med en biståndsbedömare. Alternativt skickas en ansökningsblankett till socialförvaltningen. Sedan tar biståndsbedömaren kontakt med den sökande. Ibland sker den första kontakten i samband med vårdplanering på sjukhus.

Information

Biståndsbedömaren ger information om olika hjälpinsatser och tar reda på vilken hjälp den sökande önskar.

Ansökan

Den enskilde eller god man avgör om man vill ansöka om hjälp och vilken hjälpinsats man ansöker om. Ansökan om bistånd kan göras skriftligt eller muntligt.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp gör biståndsbedömaren ett hembesök.
I samband med sjukhusvård kan en sjuksköterska ta kontakt med biståndsbedömaren. Det sker om den enskilde har behov av nya eller ändrade insatser efter sjukhusvistelsen. Vanligen sker i så fall en vårdplanering på sjukhuset. Vårdplanering innebär kontakter och ofta ett möte mellan den enskilde, eventuellt anhörig, samt biståndsbedömare och sjukvårdspersonal.
I biståndsbedömarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från utförare som känner den enskildes hemtjänst.

Prövning

Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Biståndsbeslut - hjälp beviljas

Biståndsbedömaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats den sökande har rätt till och omfattningen av insatsen.

 Varje ansökan ska hanteras skyndsamt och en utredning startas. Ett biståndsbeslut efter utredning ska var klart inom 3 månader. Beslutet skickas hem till den sökande.

Biståndsbeslut- avslag

Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som den sökande önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Mer information hittar du under sidan överklaga beslut. 

Beslutet verkställs

När biståndsbeslutet är klart kan hjälpinsatserna påbörjas.

Handläggningstid

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: