LSS

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Ordförandeklubba

Rätt till LSS-insats

För att få en insats beviljad enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) är förutsättningen att den enskilde tillhör någon av personkretsarna enligt lagstiftningen. Den enskilde ska ha ett utrett behov av insatsen och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt.
Målsättningen med insatsen är att den enskilde ska kunna vara så självständig
och delaktig som möjligt i samhällslivet. Personkretstillhörighet medför inte
automatiskt rätt till insatser.

Personkrets

 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska
  funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Insatser som omfattas av LSS är:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Denna insats söker du hos landstinget. Råd och stöd kan du få av kurator, psykolog, sjukgymnast och logoped.
 • Personlig assistent
  En personlig assistent hjälper dig
  att till exempel klä på dig kläder, äta och dricka, gå på toaletten och duscha.
  Du måste vara yngre än 65 år, när du ansöker om personlig assistent.
 • Ledsagarservice
  En ledsagare hjälper dig att komma ut i
  samhället om du inte har en personlig assistent.
 • Kontaktperson
  En kontaktperson fungerar som en kompis
  för att du inte ska vara ensam och isolerad.
 • Avlösarservice i hemmet
  Föräldrar till funktionshindrade
  barn kan behöva vila sig och komma hemifrån.
  Då kan en person komma hem till
  barnet och hjälpa till när föräldrarna är borta.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Du som är
  funktionshindrad kan behöva komma hemifrån för att se andra miljöer.
  Korttidsvistelse går att få både i ett särskilt korttidsboende och hos en annan
  familj, så kallad stödfamilj.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Barn som är
  funktionshindrade och 12 år eller äldre kan få gå till en fritidsverksamhet före
  och efter skoldagen.
 • Boende i familjehem eller gruppbostad för barn
  Barn som
  inte kan bo hemma hos sina föräldrar,  har rätt att söka till en särskild bostad
  där de får hjälp av personal.
 • Bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad eller
  servicebostad)

  Det finns särskilda bostäder där du kan få hjälp av
  personal med sådant du inte klarar själv. Det finns både gruppbostäder och
  servicebostäder. Vilket som passar bäst beror på hur mycket hjälp du
  behöver.
 • Daglig verksamhet
  Daglig verksamhet kan du få
  som tillhör personkrets 1 och 2.

Vad kostar insatserna?

Insatserna enligt LSS är kostnadsfria för den enskilde som dock betalar hyra
och det han eller hon själv förbrukar, till exempel mat, kläder och
fritidsaktiviteter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: