Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå.

Kommunstyrelsens mål för 2022 är:

 • Kommunstyrelsen planerar för ett varierat bostadsutbud med goda lekmöjligheter och blandade upplåtelseformer samt industrimark i samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 bostäder och 30.000 kvm industrimark från 2020 tom 2025
 • Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig

 • Stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten

 • Boende- och utemiljön är viktig för att skapa trivsel

 • Det förebyggande arbetet för ungdomar har stärkts genom att kultur- och fritid och näringsliv inkluderas i arbetet med TSI (tidiga samordnade insatser) för att främja ett livslångt lärande från skolan, ut i arbetslivet och föreningslivet.

 • Kommunstyrelsen arbetar med det förebyggande arbetet om god hälsa för alla invånare. Utifrån identifierade behov av ungas hälsa, uppdraget från framtidsdagen har kommunstyrelsen klivit in i arbetet och beslutat om den gemensamma handlingsplanen.

 • Kommunstyrelsen stöttar verksamheterna i att öka kännedom för och i arbetet mot att motverka våld i nära relation.

 • Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och att fortsätta titta på hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun.

 • Utveckla investeringsprocessen.

 • Kommunstyrelsen stödjer det långsiktiga arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket med fokus på att stärka medarbetarskapet genom att påbörja arbetet med ett gemensamt program för medarbetare.

 • Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in.

 • Kommunstyrelsen har inventerat och identifierat behov och områden för hållbart återbruk och har en samlad bild av önskat läge som leder till fortsatt arbete inom målet hållbar konsumtion och produktion.

 • Utifrån miljöplaner som tagits fram på regional nivå har kommunen brutit ner dessa till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort och plats.

 • Kungsörs kommun vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur kommunen kan återanvända produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till beslutad avfallsplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här