Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och fungerar som kommunens "regering". Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning, samordning och uppföljning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter.

Exempel på uppgifter kommunstyrelsen har:

  • Leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ra­mar för styr­ningen av hela den kom­munala verksamheten.
  • Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.
  • Se till att kommunens löpande för­valt­ning sköts ratio­nellt och ekonomiskt.
  • Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samt­­liga nämnder om hur verk­sam­heten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under bud­get­året.
  • Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de före­­tag som kommu­nen helt eller delvis äger, eller har intresse i.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: