Kvalitet och utveckling

Socialförvaltningens kvalitetssystem är en sammanhållning av allt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen i Kungsör och en kvalitetssäkring på de tjänster förvaltningen utför. Det vilar på gällande lagstiftning och förvaltningens verksamhetsidé att stärka individens egna resurser.

Exempelbild från MediaflowPro

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS: 2011:9 ska det framgå att kvaliteten inom varje lagrum systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Avsikten med kvalitetssystem är att det ska ge underlag för effektiv resursanvändning, kontinuerlig uppföljning av verksamheternas kvalitet och redovisningar till medborgare, politiker och medarbetare. Kvalitetsarbete ska utgöra grunden för verksamhetsledning och underlätta granskning av verksamheterna.

Syfte och mål för kvalitetsarbete

Syfte

 • Syfte med kvalitetssystemet är att säkerhetsställa att en god kvalitet uppnås och vidareutvecklas i socialförvaltningens verksamheter.

Mål

 • All verksamhet ska arbeta mot fastställda mål och riktlinjer.
 • Socialnämndens mål ska vara utgångspunkten för det lokala målarbetet.
 • All personal ska ha en professionell hållning där brukarens behov ska komma i första rummet.
 • Alla insatserna ska alltid ges så att de stärker individens egna resurser och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv.
 • Alla verksamheter på alla nivåer ska sträva efter optimal resursanvändning.

Kvalitetskriterium

Socialnämnden har antagit ett antal kvalitetskriterier som regelbundet ska följas upp och presenteras för förtroendevalda, medborgare och medarbetare. Kvalitetskriterierna gäller för myndighetsutövningen och verkställighet inom Socialförvaltningen. All myndighetsutövning ligger organisatoriskt inom Individ- och familjeomsorg och verkställigheten inom Vård och omsorg.

Kvalitetskriterier för myndighetsutövning

 • Delaktighet/självbestämmande
 • Bemötande
 • Tillgänglighet
 • Handläggningstid/utredningsprocess
 • Rättssäkerhet
 • Ärenden inom barn och familj ska följa BBIC-metodiken, Socialstyrelsen

Kvalitetskriterier för verkställighet

 • Självbestämmande
 • Bemötande
 • Genomförandeplaner och annan dokumentation
 • Kontinuitet
 • Systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2006:11 och 2005:12
 • Nöjdhet med serviceåtagande och Nationella undersökningar


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: