Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddstillsynen syftar till att skydda människor och miljö mot olika risker från exempelvis miljöfarlig verksamhet, kemikalieanvändning eller gamla föroreningar i marken. Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar bland annat tillsyn över verkstäder, industrier och lantbruk.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Begreppet miljöfarliga verksamheter definieras i 9 kap 1 § miljöbalken (1998:808). Sammanfattningsvis är det verksamheter som ger upphov till utsläpp eller som kan orsaka olägenheter för människor eller miljö, exempelvis genom kemikalieanvändning eller uppkomst av farligt avfall.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper enligt miljöprövningsförordningen (2013:251):

  • A = Tillstånd söks hos miljödomstolen.
  • B = Tillstånd söks hos miljöprövningsdelegationen (via länsstyrelsen).
  • C = Anmälan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten som i Arboga och Kungsörs kommun är Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.
  • U = Övriga miljöfarliga verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan men som ändå omfattas av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds tillsyn.

När får en verksamhet starta?

Tillståndspliktiga verksamheter får inte starta innan tillstånd finns. Tillstånd ska sökas i mycket god tid innan verksamheten planerar att starta då handläggningstiden är lång.

Anmälningspliktiga verksamheter får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten meddelar något annat.

För vissa tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter med betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas ansökan eller anmälan. Se Miljöbalkens kapitel 6.

Egenkontroll för miljöskydd

Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks tidigt.

Du omfattas av krav på egenkontroll

Miljöbalken lägger ett ansvar på dig som driver en verksamhet. Du ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verksamhet du bedriver.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, bland annat dokumentation, enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Om tillsynsmyndigheten har beslutat om ett kontrollprogram för din verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Anpassa din egenkontroll

Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. En komplex verksamhet med stor risk för påverkan på människors hälsa eller miljön behöver därför ha en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet som innebär en liten risk.

Tillståndpliktiga verksamheter som inte uppfyller egenkontrollförordningen kan bli skyldiga att betala en miljösanktionsavgift. För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.

Har ditt företag ett miljöledningssystem? Det kan vara ett bra verktyg för din egenkontroll, men tänk på att det kan behöva kompletteras för att uppfylla kraven.

Tänk på att det kan finnas speciella krav på egenkontrollen för din verksamhet enligt annan lagstiftning, till exempel livsmedelslagstiftningen.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: