Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddstillsynen syftar till att skydda människor och miljö mot olika risker från exempelvis miljöfarlig verksamhet, kemikalieanvändning eller gamla föroreningar i marken. Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar bland annat tillsyn över verkstäder, industrier och lantbruk.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Begreppet miljöfarliga verksamheter definieras i 9 kap 1 § miljöbalken (1998:808). Sammanfattningsvis är det verksamheter som ger upphov till utsläpp eller som kan orsaka olägenheter för människor eller miljö, exempelvis genom kemikalieanvändning eller uppkomst av farligt avfall.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper enligt miljöprövningsförordningen (2013:251):

  • A = Tillstånd söks hos miljödomstolen.
  • B = Tillstånd söks hos miljöprövningsdelegationen (via länsstyrelsen).
  • C = Anmälan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten som i Arboga och Kungsörs kommun är Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.
  • U = Övriga miljöfarliga verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan men som ändå omfattas av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds tillsyn.

Tillståndspliktiga verksamheter får inte starta innan tillstånd finns. Tillstånd ska sökas i mycket god tid innan verksamheten planerar att starta då handläggningstiden är lång. Anmälningspliktiga verksamheter får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten meddelar något annat.

För vissa tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter med betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas ansökan eller anmälan. Se Miljöbalkens kapitel 6.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: