Antagande

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om antagande av alla detaljplaner. Planen får laga kraft tidigast tre veckor efter antagande.

Aktuellt

Senaste detaljplan att antas var Borgvik (DP 212, Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1:11).

Beslutet fick laga kraft den 24 februari 2023 då ingen överklagat beslutet inom angiven tid.

Laga kraft tre veckor efter antagande

Planen vinner laga kraft tre veckor från den dag då justeringen av protokollet tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen överklagar beslutet. Rätt att överklaga har den som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Samtliga inkomna synpunkter är bemötta i samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet som finns att läsa här ovan.

Överklaga beslutet

Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen enligt 13 kap 2a § Plan- och Bygglagen. Överklagandet sker genom en så kallad besvärshandling som lämnas till kommunen. Kommunen lämnar sedan vidare samtliga överklaganden till mark- och miljödomstolen.

För den aktuella detaljplanen är sista dag att överklaga 23 februari 2023.

Överklagande/besvär ska framföras skriftligen till:
Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Följande ska vara med i besvärshandlingen:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilken ändring av beslutet som begärs
  • Namn, adress och kontaktuppgifter till den som överklagar
  • Underskrift och namnförtydligande.

Vad innebär antagande?

Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen visat att mark- eller vattenområdet är lämpligt för den bebyggelse och de byggnadsverk som planen avser. Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. En viktig faktor är om länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen och signalerat att planen kan komma att överprövas.

Det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som fattar beslut om antagande.

Under tre veckor efter antagandet finns möjlighet att överklaga beslutet att anta planen. Om ingen överklagar får planen laga kraft, vilket innebär att den börjar gälla och kan användas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: