Antagande

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om antagande av alla detaljplaner. Planen får laga kraft tidigast tre veckor efter antagande.

Aktuellt

Just ni pågår inget antagande av någon ny detaljplan.

Vad innebär antagande?

Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen visat att mark- eller vattenområdet är lämpligt för den bebyggelse och de byggnadsverk som planen avser. Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. En viktig faktor är om länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen och signalerat att planen kan komma att överprövas.

Det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som fattar beslut om antagande.

Under tre veckor efter antagandet finns möjlighet att överklaga beslutet att anta planen. Om ingen överklagar får planen laga kraft, vilket innebär att den börjar gälla och kan användas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här