Kommunens mål och resultatstyrning

Syftar till att, utifrån ett helhetsperspektiv, stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna för medborgarna, brukare och kunder. I dokumentet mål och budget beskrivs vad kommunfullmäktige vill uppnå och hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för kommunens verksamheter och kommunägda bolag.

 

VAD som ska uppnås på lång sikt beskrivs i Kungsörs kommuns vision och i fem långsiktiga kommunfullmäktigemål. Utifrån visionen och kommunfullmäktigemålen tar sedan nämnder och styrelser fram egna verksamhetsplaner med mål och därefter skapar verksamheterna sina verksamhetsplaner med aktiviteter som beskriver HUR de behöver arbeta för att nå målen.

 

Utvecklingen och resultaten följs upp tre gånger per år. 

Styrningen i kommunen består av tre delar:

1. Planering
2. Uppföljning och analys
3. Åtgärder

Förstora bilden genom att klicka på den.

Bild på processen för mål och resultatstyrningFörstora bilden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: