Modersmål

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt modersmål och lära sig mera om den egna kulturen samt att främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Modersmålsundervisning

Om en eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning i detta språk som ett ämne, om

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • eleven önskar få sådan undervisning

En elev med något av modersmålen samiska, finska, jiddisch, tornedalsfinska eller romani har rätt att få undervisning i sitt modersmål även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

Eleven har rätt till modersmålsundervisning under högst sju läsår av sin skoltid men rätten kan utsträckas till längre tid om eleven har särskilda behov av undervisning.

För att en grupp ska bildas krävs att fem elever har samma modersmål samt att lärare i språket går att anställa. Detta gäller dock inte minoritetsspråken som anges i första stycket utan där räcker det med att det är en elev som önskar undervisning för att en grupp ska bildas.

Undervisningen sker oftast utanför den ordinarie skoldagens slut och elever från olika skolor kan komma att ingå i gruppen. Det kan därför vara så att eleven får sin undervisning på en annan skola än den eleven har sin vanliga skolgång i.

Modersmål är ett ämne precis som skolans övriga ämnen och ämnet har egna mål och egna betygskriterier.

Modersmålsundervisningen är frivillig.

Ansökan

Ansökan om undervisning i modersmål kan göras vid terminsstarten eller under pågående läsår. Så fort det finns fem elever och lärare är rekryterad kan en grupp startas. För mer information om modersmål, kontakta rektor på den skola som eleven går på.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: