Avgifter och regler

På den här sidan har vi samlat information om regler och avgifter som gäller för förskolorna i Kungsörs kommun.

Rätt till plats

Rätten till en plats i förskolan inom Kungsörs kommuns avgörs av:

  • barnets ålder (barnet måste ha fyllt 1 år)
  • folkbokföringsadress
  • vårdnadshavares sysselsättning
  • barn med behov av särskilt stöd (barn erbjuds plats med stöd av Skollagen 8 kapitlet 7§).

För att ha rätt till plats ska barnet vara folkbokfört i Kungsörs kommun. Om särskilda skäl finns kan barn som är folkbokförda i annan kommun ha rätt till plats i Kungsörs kommun. De särskilda skälen anges i ansökan om dispens.

Vårdnadshavares sysselsättning

Arbete eller studier

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sitt barn i förskola under arbetstid/studietid, inklusive tid för resor. Tiden ska på begäran kunna styrkas med arbetsgivarintyg/studieintyg.

Föräldraledig eller arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med syskon eller arbetssökande har rätt till plats i förskola maximalt 15 timmar per vecka. Överenskommelsen om barnets vistelsetid sker i samråd med rektor på förskolan.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola. I första hand ges stödet i den grupp som barnet tillhör. Rektor beslutar i samråd med vårdnadshavare vilket stöd barnet behöver. Stödet ska utformas så att det passar barnets förutsättningar och behov.

Vårdnadshavares semester, lov och annan ledighet

Förskola erbjuds inte under vårdnadshavares semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns.

Behålla platsen i förskolan

Plats i förskola garanteras så länge behovet finns samt att avgiften betalas i rätt tid. Om tre obetalda räkningar finns förloras rätten till plats. En avbetalningsplan för gamla skulder kan upprättas.

Gemensam vårdnad

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds endast förskoleplats i en av kommunerna.

Placering

Placering av barn görs av förskoleenheten i samråd med vårdnadshavare. För att få förskoleplats får familjen inte ha skulder för obetalda avgifter för förskola eller fritidshem.

Inskolning

För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med inskolning vid placering i förskola. Inskolning innebär att barnet är i förskolan tillsammans med sin vårdnadshavare. Inskolningen tar cirka 1-2 veckor, men anpassas efter varje barns behov.

Transporter

Transport till och från förskolan och pedagogisk verksamhet är ett föräldraansvar. Kommunen tillhandahåller inte den tjänsten.

Allmän förskola

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar på tillgängligheten - alla barn har rätt till förskola.

Kungsörs kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i samråd mellan biträdande förskolechef och föräldern. Allmänna förskolan följer grundskolans läsår vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Avgiftsfri förskoleplats

Den allmänna förskolan på 15 timmar/vecka är avgiftsfri. För
vårdnadshavare som inte väljer allmän förskola tas en avgift ut enligt maxtaxans
regler. Avdrag görs för alla 3-5 åringar i förskolan och gäller från och med 1
september det år barnet fyller 3 år.

För barn, 1 – 2 år, med placering 15 tim/vecka vid vårdnadshavares arbetslöshet/föräldraledighet beräknas avgiften enligt 70 % av maxtaxan.

Avgifter

Avgiften för plats i förskolan är indexreglerad enligt beslut av Kommunfullmäktige och följer Riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för förskole- och fritidshemsverksamhet inom kommunen. Avgiften tas ut vid tolv tillfällen under året, månadsvis i efterskott. Avgift betalas från och med inskolningens första dag.

Din avgift för förskola beräknas utifrån hushållets bruttoinkomst, barnets närvarotid och hur många barn familjen har inskrivna i förskola och fritidshem. Barnen måste vara folkbokförda på samma adress i Kungsör kommun för att syskonrabatten ska gälla.

Avgiften påverkas av närvarotiden

Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den närvarotid ni kommit överens om, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, stängda dagar, lov eller annan ledighet. Reducering av avgift kan beviljas om barnet sammanhängande har varit sjukt 30 kalenderdagar eller mer. Vårdnadshavare måste göra en särskild ansökan om reducering av avgiften.

Lämna in ditt barns tider på förskolan

Förskolan behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och de tider som barnet ska vara på förskolan. Schema lämnas i Tempus.

Lämna uppgift om din inkomst

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagbarnvårdare) ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

När familjens inkomster minskar eller ökar, förändras avgiften. Du ska själv anmäla förändringar i närvarotid eller inkomständringar via förskolans e-tjänst.

Om du inte lämnar korrekta uppgifter som underlag för avgiften, debiteras avgift enligt högsta nivån på maxtaxan från första dagen.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Därför gör Kungsörs kommun stickprovskontroller för att säkerställa att rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras. Kontrollen genomförs genom att de inkomstuppgifter som hushållet lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst innan skatt utgörs i huvudsak av
hushållets sammanlagda inkomst, till exempel lön, föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller pension.

För mer information om regler kring avgiftsgrundad inkomst kontakta Skatteverket.

Fristående pedagogisk omsorg

Om du vill söka plats på fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste du själv ta kontakt med verksamheten du vill söka plats till. 

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: