Vilda djur och skyddsjakt

Ibland kan vilda djur orsaka problem eller av andra anledningar behöva avlivas.

2016 - Kråka vid Kungsudden i Kungsör

Viltvård sker främst i form av jakt. Kommunen arrenderar ut jaktmark till två olika jaktlag: Kungsörs Jaktvårdsförening och Gersilla jaktlag. Dessa jaktlag har rätt att jaga på kommunens mark i Gersilla, Skillinge och Lockmora. Inom viltvården ryms uppdraget att reglera viltstammarnas storlek.

Skyddsjakt

Kommunen har en kommunjägare som blir inkallad i situationer där vilda djur måste avlivas. Det kan till exempel röra sig om skadade djur som tar sig in på detaljplanelagt område. Ska insatser ske på annan mark måste kommunjägaren ha varje markägares tillstånd.

Skyddsjakt kan även bli aktuellt då djur orsakar skada på egendom. I vissa fall kan kommunen besluta om sådan jakt förutsatt att regler om jakttider m.m. efterlevs enligt bilaga 4 till jaktförordningen. Gäller det stora rovdjur, rovfåglar eller andra djur med särskilt skydd prövas ärendet av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen.

Om du hittar ett dött djur

Har ett vilt djur dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Du kan själv forsla bort det och efter godkännande från markägare lägga det i ett skogsområde. Det finns också företag som kan forsla bort djuret åt dig, till exempel Svensk Lantbrukstjänst AB.

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Om du hittat ett dött djur som klassas som statens vilt ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14. Polisen lämnar djuret till Naturhistoriska riksmuseet för att undersökas.

Annan hantering av skadedjur

Många av de djur som kan uppfattas som skadedjur kräver andra åtgärder än jakt, till exempel stängsling eller skrämselåtgärder.
Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: