Trädfällning på kommunal mark

Har du önskemål om att ta ner ett träd eller flera träd som står på kommunens mark behöver du ansöka om detta.

Bild på ek.

Trädfällning på kommunal mark

Vi vill att kommunens park- och naturmark ska vara tillgänglig för alla. Därför undviker vi att ta bort träd om det gör att platsen känns som en del av en privat trädgård, där inte alla får vara.

Om trädet står vid en gångväg eller på en populär plats, så är det många människor som påverkas om trädet fälls och då vägs allmänintresset mot den enskildes önskemål.

Ansök om trädfällning

Om du vill att ett träd som står på kommunens park-, natur- eller trafikmark ska tas ner, behöver du fylla i och skicka in en blankett. Ansökan ska först vara godkänd av berörd granne. Med berörd granne menas en person eller flera personer som från sin fastighet har trädet eller träden inom synhåll, eller som på annat sätt särskilt skulle påverkas av trädfällningen.

Generellt sätt vill kommunen inte ta ner friska träd, se kommunens politiskt antagna Policy för trädfällning.

Blankett

Du fyller i ansökningsblanketten, med godkännande från dina grannar, och skickar den till Kungsörs kommun. Postadressen står på blanketten.

Blanketten finns också att hämta i pappersform i receptionen på kommunhuset.

Vad händer med din inskickade ansökan?

Ansökningsblanketten kan du lämna till kommunen under hela året, och när din ansökan kommit in till oss skickas ett brev till dig som en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Vi går därefter igenom alla ansökningar kvartalsvis och i turordning. När det blir dags för ett platsbesök hör vi av oss till dig, och vid platsbesöket bedöms varje träd efter följande kriterier:

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Efter ett platsbesök fattas det slutgiltiga beslutet om trädet eller träden ska tas ner eller stå kvar, och ett brev kommer att skickas till dig med beslutet. Beslutet fattas utifrån kommunens Policy för trädfällning.

Om kommunen beslutar att ta ner ett eller flera träd, när sker det?

Kungsörs KommunTeknik AB samordnar fällning av de träd som ska tas ned, och fällningen sker till största del under november- februari. Detta både av hänsyn till natur och miljö och av ekonomiska skäl. Under vissa perioder på året kommer det in många ansökningar, och då kan beslut, årterkoppling och åtgärder ta längre tid.

Kom ihåg att det är straffbart enligt svensk lag att skada eller ta ner träd på kommunens mark utan tillstånd!

Anmäl farliga träd direkt utan blankett

Om du anser att ett eller flera träd utgör en direkt fara för personer eller egendom, anmäl det direkt till kommunen, se kontaktpersoner under Kontakta oss. Borttagning av dessa träd sker efter behov. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: