Kommunens Kvalitet i Korthet-KKiK

Kungsör deltar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK). KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

"Vinnarbilden i tävlingen om bästa Kungsörsbild"

Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande tre områden:

• Barn och unga
• Stöd och omsorg
• Samhälle och miljö


Så här använder vi resultaten

Vägledning inför beslut om prioriteringar. Flera av kommunens mål är formulerade utifrån resultaten och följs upp genom KKiK.

Det här var kommunen bra på

Inom bland annat hemtjänst och förtagsklimat är vi glada att vara en av de kommuner som placerat sig bland de 25 % bästa på att leverera kvalitet och service av tjänster.

Resultatindikator-Företagsklimatet och Brukarnas bedömning av hemtjänsten.

Det här behöver kommunen förbättra sig på

Kunskapsresultat grundskolan
Jämfört med 2015 har resultaten i nationella proven för åk 3 ökat. Medan resultaten i nationella proven för åk 6 samt meritvärdet för årskurs 9 har minskat.

Kunskapsresultat: Ett sämre resultat för eleverna i åk 9 läsåret 2017/2018 beror sannolikt på flera olika samspelande faktorer:

Eleverna i årskurs nio har generellt sett presterat bättre på de nationella proven i svenska, matematik och engelska än vad motsvarande betyg visar. Detta faktum kommer att ligga till grund för diskussioner och analys med ansvariga rektorer och betygssättande lärare. Kommunen har ett stort antal nyanlända elever och dessa elever behöver mer tid och fortsatt mycket stöd för att kunna nå stipulerade kunskapskrav för åk 9. Omorganisationen och den därefter stora flytten till den nya skolan kan ha en viss påverkan på resultatet.

Planerade åtgärder: För att förbättra resultaten inleddes ett tvåårigt samarbete med skolverket under våren 2018. Insatser, främst i form av fortbildning, påbörjades i början av höstterminen 2018, dessa kommer att fortsätta under hela 2019.

  • Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllelse kommer att ytterligare intensifieras under 2019.
  • Kommunens förstelärare har fått i uppdrag att inom sina ämnesområden tillsammans med övriga lärare fokusera på kunskapsresultaten och åtgärder för att förbättra dessa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: