Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden, om du begär det, prövar om du får bygga på den avsedda platsen. Syftet är att du som byggherre ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget. Byggnadsnämnden är bunden av sitt besked om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.

Den som planerar att bygga ett hus på landet kan ansöka om ett förhandsbesked hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Här prövas om det är lämpligt att uppföra en byggnad på den föreslagna platsen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund inhämtar synpunkter från berörda instanser såsom Länsstyrelsen, Länsmuséet, Lantmäteriet, Elleverantören, Vägsamfällighetsförening, berörda grannar med flera.

Om ingen är emot förslaget och om förbundsdirektionen (motsvarande byggnadsnämnden) efter sin egen prövning anser att platsen är lämplig beslutar direktionen att "positivt pröva en ansökan om bygglov i enlighet med förslaget inom 2 år". Vissa förbehåll kan finnas, exempelvis att enskilt avlopp skall anordnas på sätt som föreskrivs samt att brunn med godtagbart dricksvatten skall anordnas.

Syftet med att ansöka om ett förhandsbesked är att innan man påbörjar en projektering få veta om man får bygga på platsen. Vid ett positivt besked måste man ansöka om bygglov inom 2 år. Handläggningstiden för ett förhandsbesked är cirka 2-3 månader. Avgift tas ut enligt gällande taxa. För negativt förhandsbesked är avgiften 50 procent.

Man kan även ansöka om förhandsbesked för byggande inom planlagda områden för att förvissa sig om att det man avser att bygga överensstämmer med detaljplan eller i övrigt är möjligt.

E-tjänst ansökan

E-tjänst för ansökan om förhandsbesked finns i e-tjänstportalen.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du hämta ansökningsblankett i blankettdatabasen eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: