Värmepumpar

Värmepumpar med en effekt av max 100 kW som utnyttjar värmen i mark (jord eller berg), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Anmälan ska vara miljö- och hälsoskyddsenheten tillhanda i god tid innan arbetet påbörjas, helst 6 veckor innan. Detta för att miljö- och hälsoskyddsenheten ska kunna förhindra en olämplig placering och för att man ska ha möjlighet att yttra sig över installationen.

En situationsplan ska bifogas till anmälan, på Lantmäteriets hemsida finns bra kartunderlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om anmälan inkommer först efter att anläggningen påbörjats eller är färdigställd är miljö- och hälsoskyddsenheten skyldig att åtalsanmäla ägaren för otillåten miljöverksamhet enligt 29 kapitlet 4 § miljöbalken.

E-tjänster

E-tjänst - Anmälan/ansökan om installation av värmepump Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst - Följ och komplettera dina miljöärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst - Svara på grannhörande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett

Övriga tillstånd som kan behövas

Om det vid borrning behövs nyttja kommunal mark för borrmaskin, upplag eller liknande ska en trafikanordningsplan lämnas till kommunens tekniska förvaltning. Även polistillstånd för användande av offentlig plats kan vara aktuellt.

Luftvärmepumpar kräver inte anmälan

Små luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga men observera att installationen av så kallade ”split aggregat” måste utföras av en certifierad installatör. Är installatören inte certifierad riskerar både installatören och fastighetsägaren att bli åtalsanmälda. Dessutom kan näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter krav på certifiering vid installation och andra ingrepp i köldmediesystemet, till exempel påfyllning, åläggas att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

Kontroll av köldmedier

Det krävs en större värmepumpsanläggning för att den ska omfattas av krav på regelbunden (periodisk) kontroll. Generellt finns det i en värmepump, som värmer en enstaka villa, inte så stora mängder köldmedia att den omfattas av dessa krav. Läs mer på sidan om köldmedier.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: