Allas lika värde

Grundläggande för allt vårt arbete på Björskogsskolan är att alla människor har lika värde. Vår verksamhet ska genomsyras av nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, våld och kränkande handlingar.

Vi inleder varje läsår med två värdegrundsveckor, där vi arbetar tematiskt och klassöverskridande med frågor runt alla människors lika värde, jämlikhet samt etik och moral. Skolan arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla barn och elever för att de ska fungera i ett demokratiskt samhälle.

Alla vuxna i skolan har ett gemensamt ansvar för barnens och elevernas
välbefinnande. Att vistas med elever på raster och lektionsfri tid ska vara ett
naturligt förhållningssätt för all personal på skolan. Relationer och bemötande
är nyckelord och en viktig del för den totala måluppfyllelsen på vår skola.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ett verktyg för att förebygga, upptäcka, motverka och agera mot sådant som bryter mot dessa värderingar är vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Planen för likvärdig behandling är ett levande dokument och hjälper oss i vårt dagliga arbete på skolan. Alla skolans medarbetare ansvarar tillsammans för
arbetet med likvärdig behandling.

Planen utvärderas och arbetas om en gång om året. Hela planen finns att läsa på kommunens webbplats och i varje klassrum.

Vår vision

  • Björskogsskolan och fritidshemmet Biet ska vara en trygg, positiv och utvecklande miljö. En miljö där mångfald betraktas som styrka och där inga kränkningar sker.
  • Björskogsskolan ska vara en plats där alla känner sig trygga och behandlas likvärdigt, och där verksamheten är tillgänglig för alla.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: