Vandringsleder

Kungsörsleden

Kungsörsleden sträcker sig ca 25 km genom Kungsörs närnatur. I norr går leden genom det mälarnära bördiga jordbrukslandskapet och passerar både ekhagar och strandängar. I söder är landskapet däremot skogligt med små gårdar här och där.

Ledens utgångspunkt

Utgångspunkt och mål för leden är Kungsudden, som är en historiskt mycket intressant plats. Här finns hembygdsgård, café och fågeltorn med utsikt över restaurerade strandängar. Den första delen av leden går i tätorten längs efter Arbogaåns och Mälarens strand, förbi gästhamn och camping. Här finns många platser med god utsikt över Mälaren.

Efter en betad hagmark lämnar man den frodiga lövskogen till förmån för magrare tallskog. Vid Skillingeudd finns en härlig badplats med en vidsträckt utsikt över större delen av Mälarens västligaste del, Galten. Leden passerar sedan förbi en restaurerad och välskött betesmark vid Skillingsnäs.

Efter passage av väg 560 följer leden en grusväg mot Västra Ekeby. På ömse sidor om vägen ligger Blänkhemshagarna, en variationsrik betesmark med både alkärr, hällmarkstallskog och öppen hagmark. Leden fortsätter sedan under E 20 och passerar Ekeby gravfält innan den viker av upp mot Lockmoraskogen. I skogen finns ett antal motionsslingor som utgår från Lockmora friluftsgård. Från leden når man lätt Ekeby skans samt Smörtorpets alsockelkärr och översilningsmarker.

Nästa anhalt på leden är Lockmora friluftsgård. Här har friluftsfrämjandet sina lokaler. De ordnar en del aktiviteter riktade till allmänheten. Efter Lockmora finns en rastplats med vindskydd. Leden går sedan förbi ett viltvatten som anlades 1996 och fungerar som spelplats för åkergroda. Efter viltvattnet följer leden Runnabäcken ner i en slingrande ravin fylld av lummig grönska och den vackra ormbunken strutbräken.

När väg 56 har passerats kommer leden in i Gersilla gravfält, en av de vackraste beteshagarna i Kungsör. Gravfältet har använts under en lång tid och speglar varierande gravseder. I slutet av gravfältet ansluter leden återigen till Runnabäcken. Bäcken har ett unikt bestånd av öring och flera arter av särskilt krävande vattenlevande insektslarver. Leden följer bäckens meandrande lopp ner till Arbogaån. Här klär lundfloran ravinens branter. Längs med Arbogaån går sedan leden tillbaka till starten vid Kungsudden.

Från och med hösten 2007 är Kungsörsleden förlängd upp över Jägaråsen med dess partier av alskog, askkärr, bokskogar och betesmarker. Leden fortsätter upp till Bottens badplats och tillbaka på den lilla väg som ringlar sig längs med kanten på åsen.

Mat och boende

En iordningställd rastplats med vindskydd finns längs med leden. Denna är belägen i skogen mellan Dammen och Klämsbo. Ett antal sittplatser finns utefter leden. För att hålla leden attraktiv även i fortsättningen ber vi er att inte lämna kvar skräp i naturen.

Sommartid finns café vid Kungsudden och kiosk vid Ekuddens camping. Övernattningsmöjligheter i anslutning till Kungsörsleden finns vid campingen samt vid Kungsörstorps hotell- och konferensanläggning. För den som är bil- eller cykelburen finns även andra övernattningsformer, till exempel bo på lantgård med bed and breakfast. Mer information om mat och boende kan hämtas på turistinformationen.

Kommunikationer

Vid startplatsen Kungsudden finns möjlighet att parkera bil. Andra lämpliga startplatser där det är möjligt att parkera är Bottens badplats, Ekuddens camping, Skillingebadet samt Lockmora friluftsgård. Väg 250 utanför Kungsuddenområdet trafikeras av buss 50 mellan Kungsör och Köping. Om man färdas hit med tåg kan man enkelt ansluta till Kungsörsleden genom att gå över järnvägen och ned till strandpromenaden, som är en del av Kungsörsleden. För den som färdas med båt blir gästhamnen den naturliga startplatsen.

Skyltning

Leden är markerad i båda färdriktningarna med gula skyltar och pilar. Leden följer både stigar och vägar. Stigpartierna klipps med slåtterbalk under sommarhalvåret.

Streckad pil markerar extraslinga/genväg.

Att tänka på

Leden är i första hand en vandringsled men det går även att cykla. Man måste då vara beredd att lyfta cykeln över stättor och staket på några platser. Trafik med motorfordon är förbjuden.

Vandringsleden passerar ett antal betesmarker. På sommarhalvåret finns där får, hästar eller kor. Betande djur är en nödvändighet för att naturvärdena i hagmarkerna ska bibehållas. Det är därför viktigt att du stänger grindar efter dig och visar hänsyn till djuren så att konflikt med djur eller markägare inte uppstår.

Det är viktigt att du har kunskap om allemansrätten och att denna också ger dig skyldigheter. Allemansrätten är en frihet under ansvar. Rätten innebär i stort att du får ta dig fram i naturen även över andras marker. Du får rasta, plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Hela tiden måste du dock se till att naturen och annans egendom inte skadas.

Jaktsäsong

Under oktober månad kan jakt förekomma på och i närheten av leden. När jakt pågår är respektive jaktlag skyldig att informera om detta genom att sätta upp skyltar med texten ”Jakt pågår”.

Broschyren finns också att skicka efter eller hämta på Kungsörs Turistinformation.

Pilgrimsleden Arboga-Valskog-Köping

Pilgrimsleden mellan Arboga och Köping är 20 kilometer lång. Den börjar vid Marieborg i Arboga och går genom Valskog, sedan mot Kullingelöt, Kröcklinge, över Hedströmmen och vidare in mot Köping.

I Köping binds leden ihop med den redan befintliga Romboleden som sträcker sig till Trondheim i Norge.

I andra änden finns planer på att koppla ihop pilgrimsleden med en södergående led som går via Arboga, Örebro, Vadstena, Jönköping och Lund. Denna fortsätter genom Danmark, Tyskland och Frankrike för att avslutas i Spanien.

Mer information om aktuella boendemöjligheter längs vägen hittar du hos Kungsörs Turistinformation.

Trädsafari

I Kungsör finns ett rikt odlingslandskap med ovanligt många sorters träd. Vissa arter växer vilda medan andra är planterade.

För att öka kunskapen om träden samtidigt som man ger en upplevelse för sinnena, har kommunen satsat på en trädsafari. Trädsafarin består av två olika långa slingor. Den lilla slingan är två kilometer och den stora fyra kilometer. Båda utgår från kommunhuset på Drottninggatan 34. Skyltar med svenska och latinska namn finns uppsatta på träden efter slingorna.

Du hittar även broschyren på Turistinformationen.

Ett utförligare material finns att låna eller köpa för den som vill fördjupa sig. Den kostar 30 kronor och finns på biblioteket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: