Skolans mål

Björskogsskolans verksamhet styrs av såväl nationella som lokala regler och lagar. Här kan du läsa mer om dessa.

Nationella regler och lagar

Lokalt formulerade mål

Vi anser att lärande äger rum i samspel och dialog med andra människor. För att kunna lära sig bra, måste man förstå meningen med lärandet och veta mot vilka mål man strävar. Alla barn är unika och lär sig på olika sätt. Därför är det nödvändigt att utgå från den enskilde individens behov, förutsättningar och tänkande.

 • Alla elever ska utvecklas i sin lärandeprocess, såväl socialt som kunskapsmässigt.
 • Alla elever ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina studier.
 • Alla elever ska nå målen i alla ämnen.

Så här vill vi uppnå målen

 • Genom samspel och dialog mellan lärare, elev och förälder.
 • Genom att vara tydliga kring sammanhang, mening och mål.
 • Genom anpassning till elevers olika förutsättningar och behov.

Lokal arbetsplan

Med dessa styrinstrument som grund har Björskogsskolan utarbetat en egen
lokal arbetsplan. Den lokala arbetsplanen utvärderas och arbetas om en gång om året.

Sammanfattningsvis finns fem ledord i Björskogsskolans arbetsplan. Orden som
ska genomsyra all verksamhet på skolan är:

 • arbetsglädje
 • lust att lära
 • respekt
 • trygghet
 • lika värde

Med dessa ledord som grund och ett arbetssätt där vi jobbar tematiskt, tror
vi att eleverna ska lämna Björskogsskolan med god förmåga att själva söka kunskap i framtiden.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: