Naturen i Kungsör

Den vackra naturen är en viktig del av Kungsörs själ och historia.

Träd vid Höghäll

Kommunen är belägen vid Mälarens västra del. Närheten till sjön är ofta påtaglig, särskilt i tätorten och dess omgivningar. Utöver strandområden erbjuder kommunen en rad andra naturtyper som exempelvis ädellövskog, bördiga slätter och ett småskaligt jordbrukslandskap.

Kungs-Barkaröområdet

Det är framför allt den rikliga förekomsten av grova ekar som gör detta gamla kulturlandskap unikt. Området är av riksintresse för naturvården och är också av internationellt intresse. Naturvårdsverket har i sitt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” nämnt Kungs-Barkarö som ett av åtta intressanta landskapsavsnitt i Norra Europa med särskilt stor förekomst av jätteträd.

Sjöar och vattendrag

Kungsörs kommun har en närhet till både Mälaren och flera vattendrag som ger möjligheter till ett rikt båt- och friluftsliv. Såväl Arbogaån som Hedströmmen rinner genom kommunen, likaså Runnabäcken med dess rikliga djurliv.

Södra skogslandskapet

Till det södra skogslandskapet räknas de naturområden som finns söder om E20. Här finns naturreservaten Hogsta, Klämsbo, Stengärdet, Sandskogsbacken och Granhammarsbrännan. Det finns möjlighet att ströva längs Kungsörsleden, eller i motionsspåren i Lockmora. Det finns också flera utkiksplatser att besöka.

Torpa

Idyllen i Torpa lockar med både natur- och kulturmiljöer. Kyrkan från 1100-talet utgör centrum av bebyggelsen som annars domineras av röda trähus med beteshagar emellan. I utkanten mot Mälaren finns en rik natur med olika sorters miljöer: torrängar, alkärr och betad lövskog.

Tätortsnära natur

I Kungsör finns naturen inpå knuten. Inte minst längs Mälarens strandlinjer och längs den ringlande Runnabäcken. Andra strövområden är Gersilla gravfält, Malmberga kulturlandskap och Stallmästarhagen.

Naturreservat

Det finns 11 naturreservat i Kungsörs kommun varav ett är kommunalt. Bland reservaten kan du finna gammal lövskog, barrskog, fågelrika våtmarker och strövvänliga områden i betesmarker.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: