Kemikalier

Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift enligt Miljöbalken kapitel 14 om kemiska produkter och biotekniska organismer är att försöka förhindra skador på människors hälsa eller i miljön på grund av att kemiska produkter kommer ut i naturen.

Farosymbol eldfarlig kemikalie

Exempel på farosymbol (varningsmärkning).

Anmälningsplikt/tillståndsplikt

En verksamhet kan omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det kan till exempel handla om att man hanterar stora mängder eller särskillt farliga kemikalier.


För anmälan eller ansökan om tillstånd se miljöfarlig verksamhet.

För yrkesmässig användning av bekämpningsmedel se bekämpningsmedel.

Tillsyn

Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar tillsyn på kemikaliehanteringen i olika verksamheter i syfte att minska de miljö- och hälsoskyddsrisker som kan uppstå. Förbundet har också tillsynsansvar för exempelvis märkning av produkter i detaljhandeln och i viss mån kontroll av innehållet i produkterna, vilket innebär att vår tillsyn ibland omfattar verksamheter som normalt inte får tillsynsbesök av oss.

Kemikalieförteckning

Den som bedriver en anmälningspliktig eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som hanterar varningsmärkta kemikalier är skyldig att upprätta en kemikalieförteckning.
Alla verksamheter som hanterar kemikalier märkta med en farosymbol ska ha aktuella, uppdaterade, säkerhetsdatablad tillgängliga. Säkerhetsdatabladen får man av leverantören. Köper man sina kemikalier i dagligvaruhandeln kan man ofta skriva ut aktuella säkerhetsdatablad från internet.

Utbytesprincipen

Enligt Miljöbalken ska en verksamhet undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om dessa kan ersättas med något som kan antas vara mindre farligt.  Ett företag eller annan typ av verksamhet måste alltså aktivt söka efter produkter som kan ersätta de farliga produkterna som används inom företaget eller verksamheten. Parragrafen brukar kallas för utbytesprincipen.

Blanketter

Anmälningsblanketter för C-verksamhet och yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

  • Kommunens taxor och avgifter
  • Kemikalieinspektionens webbplats
  • Miljöbalken (SFS 1998:808) på notisum.se
  • Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) på notisum.se
  • Verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) på notisum.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: