Färdigställandeskydd

Vid de flesta byggnationer krävs idag ett färdigställandeskydd.

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskyddet är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Färdigställandeskydd ska finnas vid många arbeten som avser småhus (en- och tvåbostadshus). Exempelvis nybyggnationer, tillbyggnationer och andra lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.

I vissa fall kan bygglovenheten besluta att färdigställandeskydd inte behövs. Detta gäller till exempel fritidshus, tillbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder. Fråga personalen på bygglovenheten om du är osäker på vad som gäller för din åtgärd.

Färdigställandeskydd krävs inte om det är du själv som bygger eller ändrar ditt eget hus. Det krävs heller inte för skyddad uteplats, skärmtak, så kallade friggebodar eller attefallshus, tillbyggnad på max 15 kvadratmeter, takkupor eller att inreda ytterligare bostad i enbostadshus.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: