Visselblåsning

Inom Kungsörs kommun och bolag är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det ska vara naturligt för dig som medarbetare i Kungsörs kommun/bolag att prata med din närmaste chef eller annan ansvarig för verksamheten om du ser saker som inte borde förekomma. Om du som medarbetare misstänker att det finns missförhållanden men vill vara anonym så ska det ändå vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med företaget Lantero där du kan anmäla misstanke om missförhållande.

Förutom dig som är medarbetare hos oss gäller det även om du har en annan arbetsrelation till organisationen, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Kanalen är avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lagar, andra regelverk, uppförandekod och liknande som anses ha ett allmänintresse.

Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott.
 • missförhållanden som strider mot EU-regler eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Gäller inte personliga förhållanden

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar dig som rapporterar och din arbetssituation, till exempel konflikter eller personligt missnöje med chef/ ledning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Om du har synpunkter och klagomål på hur kommunen hanterar den kommunala verksamheten kan du kontakta Kungsör kommun via kommunens växel: 0227-600 000 eller via e-post på kungsors.kommun@kungsor.se.

Visselblåsarrapport kan lämnas av

 • kommunens och bolagens medarbetare
 • kommunens förtroendevalda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer

Så gör du en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Alternativt scannar du QR-koden nedan.

Genom webblänken kan du följa ditt ärende, lämna kompletterande information, anonymt svara på frågor från utredaren och få återkoppling om hur ärendet har bedömts eller vilka åtgärder som planeras med anledning av din anmälan.

Ärenden som anmäls utreds av oberoende utredare. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms att inte ligga inom ramen för vad som är visselblåsarärenden kommer de inte att utredas vidare enligt rutinen för visselblåsarärenden.

Rapportering om ärenden sker till kommunledningsgruppen inom Kungsörs kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Vi rekommenderar dig att:

 • Använda en dator utanför Kungsörs kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 • Kopiera och klistra in länken till rapporteringssidan i din webbläsare.
 • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.
QR-kod till https://lantero.report/kungsorskommun

Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att organisationen är förbjuden att vidta någon form av repressalier för den som rapporterar eller hindra någon från att rapportera. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller inte medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet och du som rapporterar skyddas av sekretess.

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar, till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.

Visselblåsarlagstiftningen

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler även kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler” till olika myndigheter. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: