Bygglov

Bygglov behövs för att uppföra nya byggnader, ändrad användning av byggnad och ofta för tillbyggnader och andra utseendemässiga ändringar. På denna sida hittar du mer information om när bygglov krävs och om hur bygglovsprocessen går till.

För ändrat användningssätt från exempelvis bostad till kontor krävs bygglov. Inom områden med detaljplan behövs bygglov även för att förändra en byggnads yttre utseende, exempelvis att byta fasad- eller takbeklädnad, ta upp en ny dörr eller ett nytt fönster.

Även för andra anordningar än byggnader kan det krävas bygglov. För att exempelvis sätta upp ett plank eller en mur och för att sätta upp eller förändra en skylt måste man söka bygglov.

För mer information om vad som gäller, se Boverkets publikation Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Pdf, 960 kB, öppnas i nytt fönster. (gratis PDF)

Det kan även krävas andra tillstånd exempelvis från Miljö- och hälsoskyddsenheten för enskilda VA-anläggningar, livsmedelslokaler med mera. Om du planerar att bygga bör du även informera dina grannar. I vissa fall kan även formellt godkännande från grannar krävas.

Bygglovsprocessen i korthet

Schematisk figur av bygglovsprocessen från ansökan till färdigställande.

1. Ta reda på om det du vill göra kräver lov och/eller anmälan

Om åtgärden är lovpliktig bör du ta reda på vilka planbestämmelser och andra begränsningar som finns på just den tomt du har tänkt bygga på. Kanske ligger din tomt inom strandskyddsområde eller i närheten av fornlämningar.

2. Ta fram handlingar och lämna in din ansökan

När det är dags att söka om bygglov vill du förmodligen att allt ska gå så fort som möjligt. Vi behandlar alla ärenden på samma sätt och i den ordning de kommer in - men det finns en del du själv kan göra för att chansen till ett snabbt besked om lov ska öka. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

  • Ta fram fackmannamässiga ritningar på det du vill bygga! Fasadritningar och planritningar ska vara i skala 1:100 och karta. Länk till blankett för beställning av karta.
  • Gör din ansökan på vår blankett som kan hämtas här på kommunens webbplats eller på Bygglovenhetens expedition. Ansökan om bygglov skickas eller lämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
  • Om du håller dig till de bestämmelser som finns för ditt område blir handläggningstiden kortare.
  • Vi ska enligt plan- och bygglagen besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.
  • I de flesta fall behöver du ange uppgift om vem som är kontrollansvarig för ditt projekt.

3. Bygglovet beviljat

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas av direktionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Ett beviljat bygglov innebär dock inte att du direkt kan starta ditt bygge. Enligt den nya plan- och bygglagen måste du först få ett startbesked från kommunen. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen. Vid enklare ärenden, t.ex. för en mindre tillbyggnad, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet. I så fall hålls heller inget tekniskt samråd.

Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet!

Från och med 1 juli 2018 är det inte tillåtet att påbörja arbetet förrän ditt bygglov har vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att beslutet om lov inte längre går att överklaga. Efter att kommunen beslutat om lov kungörs beslutet i Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor senare, under förutsättning att ärendet inte överklagats. Du måste alltså vänta fyra veckor efter beslut om bygglov innan du får börja även om du fått ett startbesked redan.

4. Tekniskt samråd

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd. Senast då ska du lämna in de tekniska handlingar som krävs för att kommunen ska kunna ta ställning till om det går att ge startbesked för bygget.

5. Startbesked

Om allt går bra får du sedan ett startbesked från kommunen. Det är kvittot på att du får lov att starta byggarbetena.

6. Arbetsplatsbesök

Byggnadskontoret gör minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd har hållits. Den kontrollansvarige ska då vara med, gärna också byggherren.

Under besöket går vi bland annat igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Vi skickar dig efteråt ett protokoll om besöket.

7. Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela din handläggare. Vi kallar då dig och din kontrollansvarige till ett slutsamråd.

Vid slutsamrådet går vi igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i startbeskedet har följts. Den kontrollansvariges dokumentation och annat som visar hur arbetet har utförts ska också granskas. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked. Det kan till exempel handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in.

8. Slutbesked - måste finnas innan byggnaden får användas

När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner vi byggprojektet med ett slutbesked. Det är i den nya lagen ett mycket viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk innan det finns.

Vilka handlingar du som byggherre behöver lämna in för att få ditt slutbesked ska framgå redan i startbeskedet. Du kan kontakta din handläggare om du har frågor kring det.

E-tjänst ansökan

Bygglov söks hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. E-tjänster för ansökan om bygglov, marklov, anmälningar med mera finns i e-tjänstportalen.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du hämta ansökningsblankett på blankettdatabasen eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: