Här hittar du information om lediga lokaler och mark i Kungsör

Vill ditt företag etablera sig i Kungsör eller utöka redan befintlig näringsverksamhet? Vi vill ge dig god service både före, under och efter ett genomfört markköp. Företag som etablerar sig här kommer till en kommun med ett strategiskt logistikläge, ett gott företagsklimat och en gedigen historia av framgångsrikt företagande.

default

Vi hjälper dig med din etablering

Du som funderar på att etablera ditt företag i Kungsör är välkommen att kontakta kommunens näringslivschef
Alicia Johansson, 0733-610147
alicia.johansson@kungsor.se

Intresserad av verksamhetsmark i Kungsör?

Här anmäler du intresse för ledig verksamhetsmark till Kungsörs kommun.

Din intresseanmälan tas emot och matchas mot befintlig, redan detaljplanelagd verksamhetsmark. Den ligger sedan delvis också till grund för det fortlöpande arbetet med framtagande av nya detaljplaner.

5 anledningar att etablera sig i Kungsör

1. Strategiskt läge

Kungsörs kommun finns centralt och logistiskt klokt mitt i Mälardalen, samt har ett naturskönt läge invid Mälaren. Kungsör korsas av E20 och E18, samt väg 250 och väg 56. Svelandsbanan går via Kungsör.

2. Prisvärd mark

Konkurrenskraftigt markpris med närhet till E20 och möjligheter till expansion.

3. Hållbarhet

Närheten till logistikcenter i Eskilstuna, med stora inkommande flöden från Sverige och Europa.

4. Tillgång till arbetskraft

Här finns ett kluster av bland annat tillverkande industri och sängmakare. Vi har närhet till såväl Mälardalens universitet i Västerås och Eskilstuna, som Örebro universitet. Det bidrar till en stark arbetsmarknad med både spets och bredd i kompetensutbudet.

5. Företagsklimat

Vi vill ge dig god service både före, under och efter ett genomfört markköp. Här finns ett starkt företagsklimat och vi arbetar för att det ska vara enkelt och roligt att driva företag i kommunen.

Köp av verksamhetsmark

När du köper mark till näringsverksamhet av Kungsörs kommun tillkommer olika avgifter.

Reservation av mark

För att ni ska hinna utreda förutsättningarna för en nyetablering eller utökning kan Kungsörs kommun reservera ett markområde som du är intresserad av.

Innan kommunen genomför någon ny försäljning undersöker vi alltid vilka utökningsbehov som de angränsande näringsverksamheterna har. Det inledande arbetet i varje ärende görs i samarbete med näringslivsenheten.

Köpeavtal

Köpet av marken (fastigheten) regleras i ett köpeavtal som upprättas mellan köparen och säljaren (Kungsörs kommun). I avtalet regleras köpeskilling, ersättning för fastighetsbildning, tillträdesdag med mera.

När det handlar om en utökning tecknar vi ett avtal om fastighetsreglering som i princip har samma innehåll.

Markpris

Tanken är att köpeskillingen ska täcka kostnaden för markinköp och kostnader för utbyggnad av allmän plats i form av gator, naturmark med mera inom området där fastigheten ligger. Grundpriset för industrimark i Kungsörs kommun är 85:- per kvm.

Fastighetsbildning

Kostnaden för att bilda fastigheten får du som köpare betala till fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Lagfart

Du kan söka lagfart hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten när du har betalat köpeskilling och ersättning för fastighetsbildning. När du köper en fastighet från Kungsörs kommun får du själv stå för för lagfarts- och inteckningskostnader.

Kommunala avgifter

Lämna in din ansökan om bygglov i samband med att köpeavtalet har undertecknats. Vid bygglovsprövningen tar kommunen ut avgifter för:

  • bygglov med startbesked
  • nybyggnadskarta

Storleken på byggnationen avgör hur stora avgifterna blir. Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Kungsörs kommun ansvarar för anslutning av vatten och avlopp inom sitt verksamhetsområde genom Kungsörs vatten och avlopp (KVAB). Läs mer här

Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet.

Andra anslutningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften för vatten och avlopp måste du även räkna med kostnader för anslutning till elnät och bredband.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: