Publicerad

VA-ledningen mellan Kungsör och Valskog kommer allt längre

Projektet med ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog är i full gång och rullar på bra. Just nu pågår borrning av ledningar under järnvägen för att möjliggöra framtida VA-anslutningar för boende längs med sträckan.

Snart påbörjas också arbete mitt på sträckan med uppförande av en ny pumpstation och avloppspumpstation. Den nya avloppspumpstationen kommer att ersätta det befintliga reningsverket i Valskog. Preliminärt kommer avloppsvatten att kunna pumpas från Valskog till Kungsörs reningsverk före sommaren 2022. Leverans av dricksvatten från Kungsör till Valskog dröjer längre på grund av större anläggningsarbete av huvudledning genom Valskogs samhälle.

Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät påbörjades i februari 2020. Totalt ska 1,2 mil VA-ledning dras mellan Kungsör och Valskog. Anläggningen beräknas vara helt klar och i drift under 2022.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: