Socialförvaltningen

Antal anställda: 370 fast anställda 200 vikarier
Årsbudget: 195 miljoner kronor

Socialförvaltningen e-postadress: socialförvaltningen@kungsor.se

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen omfattar individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

Individ och familjeomsorgen handlägger all myndighetsutövning utifrån lagstiftning som gäller socialtjänst. Det kan vara ärenden om allt från barn och unga, familjerätt och biståndshandläggning till äldre och funktionshindrade, kontaktpersoner och försörjningsstöd.

Inom vård och omsorg ryms områdena äldreomsorg, LSS-omsorg, kommunal hälso- och sjukvård och socialpsykiatri

Verksamheten äldreomsorg omfattar två äldreboenden och ett servicehus, ett korttidsboende,  dagverksamhet för dementa och anhörigcentrum. Det finns även ett demensteam med specialistkompetens upp till sjuksköterskenivå.

Förvaltningen kan också erbjuda trygg hemgång vid utskrivning från sjukhus.

Inom LSS-omsorgen finns sju gruppbostäder och ett serviceboende, ett korttidsboende för barn, daglig verksamhet, fritidsverksamhet och personlig assistans.

Inom socialpsykiatrin finns ett stödboende för psykiskt funktionshindrade och en stödverksamhet för personer med missbruksproblem. Förvaltningens boendestödsgrupp ger stöd och hjälp till olika målgrupper som bor i eget boende i kommunen.

Den kommunala hälso- och sjukvården med en rehabiliteringsenhet arbetar som stöd till övriga verksamhetsområden, samt även hemsjukvård.

Det finns ett Resursteam som vänder sig till familjer med barn samt barn och unga som behöver stöd i vardagen.

Förvaltningen driver två HVB-hem och ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn som anvisats till kommunen från Migrationsverket.

Verksamhetsområden

  • Äldreomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • LSS-omsorg
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Hemsjukvård
  • Socialpsykiatri
  • Arbetsmarknad och försörjning
  • Boende för ensamkommande flyktingbarn
  • Resursteam

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: