Socialförvaltningen

Antal anställda: cirka 300 tillsvidareanställda, cirka 350 vikarier
Årsbudget: 260 miljoner kronor

Förvaltningschef

Lotta Österlund-Jansson
Titel: socialchef
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 33
E-post: charlotte.osterlundjansson@kungsor.se

Socialförvaltningen e-postadress: socialförvaltningen@kungsor.se

Ansvarig nämnd

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen omfattar individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

Individ och familjeomsorgen handlägger all myndighetsutövning utifrån lagstiftning som gäller socialtjänst. Det kan vara ärenden om allt från barn och unga, familjerätt och biståndshandläggning till äldre och funktionshindrade, kontaktpersoner och försörjningsstöd.

Inom vård och omsorg ryms områdena äldreomsorg, LSS-omsorg, kommunal hälso- och sjukvård och socialpsykiatri.

Verksamheten äldreomsorg omfattar två äldreboenden och ett servicehus, ett korttidsboende,  dagverksamhet för dementa och anhörigcentrum. Det finns även ett demensteam med specialistkompetens upp till sjuksköterskenivå.

Förvaltningen kan också erbjuda trygg hemgång vid utskrivning från sjukhus.

Inom LSS-omsorgen finns sju gruppbostäder och ett serviceboende, ett korttidsboende för barn, daglig verksamhet, fritidsverksamhet och personlig assistans.

Inom socialpsykiatrin finns ett stödboende för psykiskt funktionshindrade och en stödverksamhet för personer med missbruksproblem. Förvaltningens boendestödsgrupp ger stöd och hjälp till olika målgrupper som bor i eget boende i kommunen.

Den kommunala hälso- och sjukvården med en rehabiliteringsenhet arbetar som stöd till övriga verksamhetsområden, samt även hemsjukvård.

Det finns ett Resursteam som vänder sig till familjer med barn samt barn och unga som behöver stöd i vardagen.

Förvaltningen driver två HVB-hem och ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn som anvisats till kommunen från Migrationsverket.

Verksamhetsområden

  • Äldreomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • LSS-omsorg
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Hemsjukvård
  • Socialpsykiatri
  • Arbetsmarknad och försörjning
  • Boende för ensamkommande flyktingbarn
  • Resursteam


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: