Socialförvaltningen

Antal anställda: cirka 300 tillsvidareanställda
Årsbudget: 260 miljoner kronor

Förvaltningschef

Lotta Österlund-Jansson
Titel: socialchef
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 33
E-post: charlotte.osterlundjansson@kungsor.se

Socialförvaltningen e-postadress: socialförvaltningen@kungsor.se

Ansvarig nämnd

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla och koordinera olika former av sociala insatser och stöd till kommuninvånarna. Förvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden; Individ och familjeomsorgen, Äldreomsorgen samt Funktionsstöd. Socialförvaltningen arbetar för att främja människors välbefinnande och sociala trygghet genom att erbjuda stöd och hjälp i olika livssituationer. Förvaltningen arbetar också med att förebygga sociala problem och att hantera kriser och akuta behov inom samhället.

Förvaltningen leds av socialchefen som ansvarar för den strategiska ledningen av förvaltningen tillsammans med sin ledningsgrupp som består av de tre områdeschefer och två strateger. Områdescheferna i sin tur svarar för den taktiska ledningen inom sina respektive områden. Under respektive områdeschef finns ett antal enhetschefer som svarar för den operativa ledningen av förvaltningens enheter.

Äldreomsorgens uppdrag är att säkerställa att äldre personer får den omsorg, stöd och service de behöver för att kunna leva ett värdigt och självständigt liv så länge som möjligt. Det innefattar bland annat att erbjuda hemtjänst för dagliga behov som personlig vård, matlagning och städning, samt att tillhandahålla boenden och verksamheter anpassade efter äldre personers behov och önskemål, såsom särskilda boenden eller dagverksamheter. Inom äldreomsorgens område finns den kommunala hälso- och sjukvården med sjuksköterskor och rehab-personal som arbetar mot Äldreomsorgen samt Funktionsstöd.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att utifrån de givna förutsättningarna bidra till att människor i behov av stöd och hjälp, med hänsyn taget till det egna ansvaret, utvecklar sina egna resurser.

Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd, rådgivning samt uppsökande verksamhet
  • myndighetsutövning gällande barn, ungdomar, familjer samt personer med missbruksproblem eller i behov av skydd
  • öppenvårdsinsatser till barn, unga och vuxna
  • rekrytering av samt stöd till familjehem
  • myndighetsutövning ekonomiskt bistånd
  • insatser syftande till egen försörjning
  • familjerättsliga ärenden

Funktionsstöd har som uppdrag att erbjuda stöd och service till personer med funktionsnedsättningar för att underlätta deras vardag och främja deras delaktighet i samhället. Det inkluderar att tillhandahålla individuellt anpassade insatser som personlig assistans, boendestöd, daglig verksamhet med mera. Under området för Funktionsstöd ligger även myndighetsutövningen gällande både funktionsstöds och äldreomsorgens insatser.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: