Egen brunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel som ingen av oss klarar sig utan. Här kan du läsa vad som gäller när du eller din verksamhet saknar kommunalt vatten.

Verksamheter och större bostäder

Alla vattentäkter som ger mer än 10 kubikmeter vatten per dygn, eller som tjänar i genomsnitt minst 50 personer per år, omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Föreskrifterna gäller också för vatten som tillhandahålls som dricksvatten i offentlig eller kommersiell verksamhet, oavsett brunnens storlek.

De vattentäkter som omfattas av livsmedelverkets föreskrifter omfattas också av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds tillsyn. Anläggningen ska registreras. Ett egenkontrollprogram med bland annat provtagningsfrekvens ska finnas och vara fastställt av myndighetsförbundet.

Enskilt vatten/privat brunn

Bor du på landsbygden har du sannolikt en egen brunn. Då behöver även du analysera vattnets kvalitet regelbundet. Det är dock inte kraven i dricksvattenföreskrifterna som gäller, utan livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar vattenprover i egen brunn ungefär vart tredje år.

Radon i dricksvatten

Om du har höga radonhalter i vattnet (över 1000 Bequerel per liter) bör du även mäta radon i inomhusluften. Det finns inga kända risker med att dricka radonhaltigt vatten men gasen övergår till luften och om halterna inomhus blir höga, ökar också risken för lungcancer efter långvarig exponering. Radon behöver inte mätas vid varje provtagning. Har du frågor om radon i luft eller vatten, ring Västra Mälardalens Myndighetsförbunds växel och be att få tala med någon som jobbar med hälsoskydd.

Provtagning

Vill du testa ditt dricksvatten kan du exempelvis vända dig till ALcontrol eller till Eurofins som har en webshop för brunnsvatten där du som privatperson kan göra din beställning av vattenprover. Efter beställning skickas provtagningsflaskor och information direkt hem till dig.

Även verksamheter kan beställa provtagningsmaterial från dessa laboratorier.

Har du frågor kan du ringa livsmedelsinspektörerna, se kontaktuppgifter.

Registrering av brunn

Nu finns möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får den egna brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså kan hänsyn tas när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, vid planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida dricksvatten, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

När du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Rapporterade uppgifter lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (finns i kartvisaren ”Brunnar” på SGUs hemsida). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.

Länk till SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor får ni gärna kontakta Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: