Förorenad mark

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet du bedrivit är det viktigt att du först tar reda på om marken och eventuellt byggnader på fastigheten är förorenade.

Avhjälpande av föroreningsskada (sanering) ska anmälas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Även åtgärder som exempelvis grävning eller borrning i konstaterat förorenad mark måste anmälas.

Som verksamhetsutövare har du undersökningsskyldighet enligt 26 kap 22 § miljöbalken om din verksamhet kan ha gett upphov till föroreningar. Om du är ägare till en förorenad fastighet har du upplysningsplikt vid en eventuell försäljning.

Förorenaren betalar - oftast

Tanken är att förorenaren ska betala för de åtgärder som krävs. Lagstadgat ansvar gäller verksamheter som bedrivits efter 1969. Ibland kan man dock även som fastighetsägare bli ansvarig, om ingen verksamhetsutövare finns kvar.

Om man vid provtagning eller markarbeten upptäcker föroreningar på en fastighet ska detta omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. I Arboga och Kungsör är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) du ska kontakta.

Även vid fyllnadsarbeten är det viktigt att man tänker på att de massor man tillför är rena.

Inventering och riskklassning

Tillsammans jobbar VMMF och länsstyrelsen även med att inventera pågående och historiska verksamheter och riskklassar fastigheterna utifrån risk för människa och miljö. Fastigheterna delas in i fyra riskklasser. Riskklass 1 och 2 innebär stor risk och prioriteras i det fortsatta arbetet med förorenad mark, medan riskklass 3 och 4 bedöms som måttlig och låg risk och därmed inte prioriteras.

Vill du veta om det finns några uppgifter om förorenad mark på en viss fastighet, kontakta VMMF.

Blanketter

Anmälningsblankett för avhjälpande av föroreningsskada finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: