Södra skogslandskapet

Området söder om förkastningsbranten domineras av skog med partier av småskaligt jordbrukslandskap. Här finns naturreservaten Hogsta, Klämsbo, Stengärdet, Sandskogsbacken och Granhammarsbrännan.

Själva förkastningsbranten är ett spännande område där två skilda naturtyper möts. Förkastningen bjuder också på fina utsiktsplatser vid Iskällarberget, Hundberget, Ekeby skans och Höghäll.

Höghäll

Kommunens högsta plats, Höghäll, är en bergsklack som ligger 87 meter över havet. Här växer förkrympta tallar på klippor med mycket tunn jordmån.

Hela skogsområdet runt Höghäll är tillgängligt genom sina skogsvägar och sin strövvänlighet. Nedanför hällmarksområdet passerar den östra slingan av drottning Kristinas ridled. Här finns också en rastplats med bänkar.

Jungfru- och Hundberget

En utomordentligt fin utsikt över Kungs-Barkaröslätten gör det  värt att ta sig upp på bergens krön som ligger ca 75 meter över havet. Större delen av bergen täcks av morän men på krönen finns mycket fina hällmarker täckta med ljung, senvuxna tallar, pelarenar och lavar.

Lockmora

Gården Stora Lockmora ligger i södra kanten av förkastningsbranten och fungerar som friluftsgård för Kungsörs kommun.

Söder om Lockmora ligger Lockmora skans, en fornborg på Guberget i skogslandskapet med en brant i väster och isslipade hällar i norr.

Norr om Lockmora, vid förkastningens brant ligger Ekeby skans med sina fallna stenmurar och ointagliga rasbrant mot norr. Borgen, som anlades någon gång under den oroliga folkvandringstiden (400-600 e Kr), har troligtvis ingått som en del av ett bevakningssystem längs stranden till den havsvik som sträckte sig in mot Arboga.

Nedanför skansen finns en beteshage där grunden efter Smörtorpet går att finna. Intill hagen finns ett vackert alkärr med den skira växten vattenblink.

Skäftruna

Landskapet kring byarna övre och nedre Skäftruna är milt kuperat och präglat av jordbruk. Bäcken som bryter av åkrarna har i sitt nedre lopp skurit sig ned i en ravin med den giftiga trolldruvan och ormbunken strutbräken som intressanta inslag i växtligheten..

Genom Skäftruna sträcker sig en mindre åsbildning, Grönhultsåsen, i nord-sydlig riktning. På det område där åsen lämnats orörd växer backsippa på en av sina västligaste utposter i länet.

I skogen söder om torpet Riddarlund finns ett klapperstensfält på Hebergets topp. Området kring är rofullt och förskonat från de stora trafikledernas bullermatta.

Granhammar

Byn Granhammar med anor från 1400-talet är typisk för det södra skogslandskapet med mindre åkrar omgärdade av betesmark och skog. Mitt i byn finns hembygdsgården, ett resultat av invånarnas gemensamma ansträngningar. Söder om byn ligger naturreservatet Granhammarsbrännan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: