Kungs-Barkaröområdet

Kungs-Barkaröområdet har en spännande historia med kunglig anknytning.

Området har bl.a. en kungsgård på 1300-talet i Kungs-Barkarö by. Gustav Vasa grundade på 1530-talet Kungsörs Kungsgård, av vilken endast spår finns kvar idag. Området är framför allt känt för sina stora naturvärden knutna till de fridlysta ekarna, ädellövhagmarkerna och de mera slutna ädellövlundarna. Området är av riksintresse och anses också vara av europeiskt intresse p.g.a. sin förekomst av gamla, grova ekar.

Unikt område med mer än 1800 fridlysta ekar

1 832 ekar har skyddats som naturminnen i området. Det är framför allt detta gamla kulturlandskap med sin stora förekomst av grova ekar som gör området unikt. Området är av riksintresse för naturvården och är också av internationellt intresse. Naturvårdsverket har i sitt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” nämnt Kungs-Barkarö som ett av åtta intressanta landskapsavsnitt i Norra Europa med särskilt stor förekomst av jätteträd. Fem mindre områden ingår i Natura 2000-nätverket. Det handlar dock om enskilda objekt och helhetsgrepp och landskapsperspektiv har saknats i bevarandearbetet.

Strategi för Kungs-Barkaröområdet

För att få ett helhetsgrepp om området och för att hitta sätt att bevara och utveckla området så antogs under 2009 "Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö - strategi för bevarande och utveckling"

Under 2019-2020 så bedriver Länsstyrelsen ett projekt i Kungs-Barkarö. Projektet syftar till att bevara och utveckla området och genomförs i samarbete med markägare och djurhållare i området.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här