Kungs-Barkaröområdet

Kungs-Barkaröområdet har en spännande historia med kunglig anknytning.

Norr om tätorten Kungsör präglas landskapet av sin kungliga historia. Gustav Vasa grundade på 1530-talet Kungsörs Kungsgård, av vilken endast spår finns kvar idag. Under Vasas tid fanns även ett skeppsvarv i Kungsör och han lät plantera många ekar i området att använda till virke. För varje ek som togs ned fanns krav på nyplantering. Under Gustaf den tredjes regeringstid på 1700-talet betalade arrendatorerna sitt arrende genom att plantera ekar. Det är bland annat dessa plantor som nu utgör jätteekar i området, omkring 300-400 år gamla. De finns i huvudsak på åkerholmar eller i anslutning kungsgårdens gamla ägor.

Unikt område med mer än 1800 fridlysta ekar

Kungs-Barkaröområdet utgörs av flera betesmarker med ädellöv. Här finns även en Kungs-Barkarö by som har gamla anor. I byn finns en kyrkobyggnad från slutet av 1200-talet som är en av landets minsta.

Det är framför allt detta gamla kulturlandskap med sin stora förekomst av grova ekar som gör området unikt. Totalt finns 1832 jätteekar som fridlystes under 1900-talets första hälft. Området är av riksintresse för naturvården och är också av internationellt intresse. Naturvårdsverket har i sitt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” nämnt Kungs-Barkarö som ett av åtta intressanta landskapsavsnitt i Norra Europa med särskilt stor förekomst av jätteträd. Fem mindre områden ingår i Natura 2000-nätverket. Det handlar dock om enskilda objekt och helhetsgrepp och landskapsperspektiv har saknats i bevarandearbetet.

Läs mer:

Strategi för Kungs-Barkaröområdet

För att få ett helhetsgrepp om området och för att hitta sätt att bevara och utveckla området så antogs under 2009 "Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö - strategi för bevarande och utveckling". Projektet syftar till att bevara och utveckla området och genomförs i samarbete med markägare och djurhållare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: