Flyktingmottagande

Flyktingar är personer som flytt från krig, katastrofer eller förtryck i sitt hemland. Många flyr till något grannland och många kommer också till Sverige.

Kommunens roll är olika beroende på om det handlar om asylsökande som är placerade i kommunen, eller nyanlända med uppehållstillstånd som blir mottagna och folkbokförda i kommunen.

Kommunens roll för asylsökande eller för nyanlända med uppehållstillstånd

  • Erbjuda allmän förskola för barn i åldern 3 till 5 år
  • Ordna grundskola och gymnasieskola.
    Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år
  • Ordna god man och boende till ensamkommande barn
  • Erbjuda svenska för invandrare och samhällsorientering till de personer som fått permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i kommunen
  • Ta emot och ordna bostad för nyanlända med uppehållstillstånd efter anvisning från Migrationsverket enligt bosättningslagen.
    Kungsörs kommun har 0 i kommuntal för 2024 vilket innebär att inga anvisningar görs under året.

Andra myndigheters roller

Migrationsverket

är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. De ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända samt för bosättning av vissa nyanlända

Länsstyrelsen

främjar regional samverkan och följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.

Arbetsförmedlingen

har ansvar för att stödja personer mellan 20 och 65 år, med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga, ut i arbete eller studier.

har samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen ska ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få jobb och klara sin egen försörjning. En del i detta arbete handlar om att fånga upp nyanlända som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden och se till att de först och främst ägnar sig åt utbildning.

Arbetsförmedlinen ska också erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande för att snabba på etableringen om de får uppehållstillstånd i Sverige.

Försäkringskassan

beslutar om etableringsersättningen för de som deltar i etableringsprogrammet samt beslutar om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Mottagning av flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för boende till skyddssökande personer som inte kan ordna boende på egen hand

Ett nytt regelverket som trädde i kraft 1 juli 2022 innebär att Migrationsverket börjar anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kungsörs kommun ansvarade för att ta emot och erbjuda boende till 15 personer under 2022. Enligt Migrationsverkets fördelningstal kommer inga nya skyddsbehövande att anvisas till Kungsör under 2023 och 2024.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: