Planprogram

Fler människor - fler bostäder. Kungsör växer och därför har vi tagit fram ett förslag på planprogram som anger inriktningen för tätortens utveckling och det ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen.

Utsikt över Kungsör

Förslaget har varit ute på medborgardialog och samråd där medborgare, myndigheter och politiska partier har lämnat synpunkter. Totalt inkom cirka 370 svar.

Sammanställning av inkomna synpunkter

Här följer en kort sammanställning över vilka områden som medborgarna ansåg passa bäst respektive sämst som utvecklingsområden för bostäder och verksamhetsområden.

Utvecklingsområden för bostäder

Mest positiva synpunkter fick områdena Borgvik, Runnabäcken 2 samt Alen/Sälgen (där de så kallade bananenhusen låg tidigare).

Mest negativa synpunkter inkom för områdena i Malmberga och i anslutning till Stallmästarhagen. Även de utpekade områdena Skillingsnäs, Stora Torget och Väster om Blomstervägen fick en del negativa synpunkter.

Resterande 14 områden som finns utpekade som potentiella bostadsområden har fått mestadels positiv respons.

Utvecklingsområden för verksamhetsmark

Alla utpekade förslag på verksamhetsmark finns redan i den befintliga översiktsplanen. Det innebär att vi inte kommer att kunna ändra dem i det här skedet men vi tar självklart med oss alla synpunkter till framtida planläggningsärenden och till revideringen av översiktsplanen.

Mest postiva synpunkter fick verksamhetsområdet vid skjutbanan och mest negativ var man till de tre områdena i anslutning till Malmberga/Ekeby och Ekebyholm.

Resterande fyra områden fick flera positiva än negativa synpunkter.

Redovisning av samtliga synpunkter

På den här sidan kommer vi att publicera den fullständiga samrådsredogörelsen där samtliga synpunkter bemöts.

Vad händer nu?

För närvarande sammanställs och bemöts samtliga synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter revideras förslaget innan det diskuteras i de politiska partierna. Sedan bereds ärendet och går till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Målet är att planprogrammet ska antas till sommaren 2021. Planprogrammet med tillhörande dokument kommer sedan att publiceras här.

Planprogrammet ska tillsammans med den befintliga översiktsplanen ligga till grund för fortsatt planarbete. För de flesta områdena i planprogrammet krävs nya detaljplaner innan områdena kan bebyggas. I detaljplaneskedet kommer berörda fastighetsägare få möjlighet att lämna synpunkter precis som vanligt i enlighet med Plan- och bygglagen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: