Klimat

­Klimatet är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Utsläppen av växthusgaser till atmosfären påverkar inte bara Sverige och Europa utan hela vår planet.

Klimatpåverkan och klimatanpassning

För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Ju tidigare detta sker desto mindre blir klimatförändringen. Även om dessa nödvändiga utsläppsminskningar kommer till stånd kan vi inte helt förhindra klimatförändringar. Anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas är ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp

Klimatpåverkan

Att lösa energiförsörjningen och transporterna och minska användningen av fossila bränslen är en av de stora utmaningarna vi står inför.

Kommunen arbetar praktiskt med att energieffektivisera kommunens fastigheter och egna transporter på olika sätt.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Konsekvenserna av klimatförändringar för ett samhälle beror dels på de direkta klimateffekterna, dels på hur omvärlden drabbas. På bägge punkter är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot negativa effekter viktiga.

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för klimatanpassning.  

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: