Skolskjuts

De barn som går i grundskolan, från förskoleklass till nionde klass, och har lång väg till skolan kan få skolskjuts. Det finns vissa riktlinjer som måste vara uppfyllda för att barnet ska ha rätt till skolskjuts.

Skolvägens längd

Skolbarnet har alltid rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola kommer upp i ett visst antal kilometer. Det avståndet är olika beroende på barnets ålder. Avståndet beräknas från den bostad där barnet är folkbokfört och till den grundskola som ligger i upptagningsområdet barnet tillhör eller till närmsta hållplats för skolskjuts.

När man beräknar skolvägens längd mäter man den kortaste gångvägen mellan hem och skola.


Dessa avstånd gäller för att ditt barn ska ha generell rätt till skolskjuts‌

Förskoleklass - åk 3

3 km

Åk 4 - åk 6

4 km

Åk 7 - åk 9

5 km

Särskilda skäl

Om ditt barn har ett funktionshinder, om det är mycket svåra trafikförhållanden utefter skolvägen eller om det finns andra särskilda skäl ska kommunen särskilt pröva rätten till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl görs skriftligt till barn- och utbildningsförvaltningen. De särskilda skälen ska styrkas tex. genom läkarintyg eller intyg från BUP.

Vem har ansvar när?

  • Du som förälder har ansvaret för ditt barn tills det kliver på skolskjutsen. Du ansvarar för att ditt barn följer de ordnings- och trafikregler som gäller till, och på hållplatsen.
  • När barnet är på skolskjutsen ansvarar det företag som sköter skolskjutsen och föraren, för att trafik- och ordningsregler följs.
    Föraren har inte tillåtelse att släppa på eller av elever på andra ställen än på de särskilda hållplatser för skolskjuts som finns.
  • När barnet kommer till skolan är det skolan som tar över ansvaret. Detsamma gäller mellan skoldagens slut och tills barnet kliver på skolskjutsen.

När får man inte skolskjuts?

Om du har valt en skola till ditt barn som ligger i ett upptagningsområde som barnet inte tillhör har ni inte rätt till skolskjuts.

Om en elev har praktikplats utanför Kungsörs kommun får ni själva bekosta resorna till och från praktikplatsen.

Barn som går i förskola, pedagogisk omsorg (som tidigare hette dagmamma eller familjedaghem) eller fritidshem har inte rätt till skolskjuts.

Vem fattar besluten om skolskjuts?

För att ansöka om skolskjuts till ditt barn vänder du dig till kommunens skolskjutssamordnare. Om du har särskilda skäl eller inte är nöjd med det beslut som fattats kontaktar du barn- och utbildningschef.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: