Skolans mål

Västerskolans verksamhet styrs av såväl nationella som lokala regler och lagar. Här kan du läsa mer om dessa.

Nationella regler och lagar

Lokalt formulerade mål

Vi anser att lärande äger rum i samspel och dialog med andra människor. För att kunna lära sig bra, måste man förstå meningen med lärandet och veta mot vilka mål man strävar. Alla barn är unika och lär sig på olika sätt. Därför är det nödvändigt att utgå från den enskilde individens behov, förutsättningar och tänkande.

  • Alla elever ska utvecklas i sin lärandeprocess, såväl socialt som kunskapsmässigt.
  • Alla elever ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina studier.
  • Alla elever ska nå målen i alla ämnen.

Så här vill vi uppnå målen

  • Genom samspel och dialog mellan lärare, elev och förälder.
  • Genom att vara tydliga kring sammanhang, mening och mål.
  • Genom anpassning till elevers olika förutsättningar och behov.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: