Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Denna rättighet innedär dock även vissa skyldigheter: Du ska ta hänsyn till djurlivet, markägare och andra människor som vistas i naturen.

Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen (2 kap §15 Regeringsformen). I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Allemansrätten i sig är ingen lag och det står inte heller i någon lag vad allemansrätten innehåller. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är straffbart att bryta mot de lagar eller förordningar som omger allemansrätten. Du har själv en skyldighet att ta reda på vad som gäller.

Kortfattat om de rättigheter och skyldigheter du har enligt allemansrätten:

Du får:

  • röra dig till fots, cykla och åka skidor överallt i naturen, utom på gårdsplaner/tomter eller över åkrar, ängar eller planteringar som kan ta skada.
  • tillfälligt vistas på marker där det är fritt att röra sig enligt ovan
  • plocka vilda bär, blommor och svamp så länge de inte är fridlysta
  • ägna dig åt båtliv, simma och tvätta dig i sjöar och vattendrag samt färdas på isen.

Du får inte:

  • störa häckande fåglar och deras ungar eller skada fågelbon
  • skrämma vilt
  • störa hemfriden genom att exempelvis slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen.
  • skräpa ner i naturen
  • fälla eller skada växande träd, inte heller ta torra eller omkullfallna träd, ris, mossa och liknande på annans mark.

Fiske

Fiske ingår inte i allemansrätten, men varje svensk medborgare har rätt att fiska fritt på allmänt vatten. Utländska medborgare får fiska fritt med handredskap. Sedan den 1 maj 1985 är sportfiske till vissa delar fritt i Sverige även i enskilt vatten utmed kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. I övriga enskilda vatten är fiske förbjudet utan fiskekort eller annat tillstånd.

Jakt

Jakt ingår inte i allemansrätten. Jakt är alla åtgärder för att döda eller försöka fånga vilda däggdjur eller fåglar. Att skada bon eller att ta fågelägg räknas också som jakt och är förbjudet. Jakt får bara bedrivas enligt bestämmelserna i Jaktförordningen. Alla vilda djur och fåglar är fredade.

Motordrivna fordon

Det finns ingen motoriserad allemansrätt. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: