Vatten och avlopp

Kommunens vatten- och avloppsverk ansvarar för att med bästa miljövårdande teknik distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv och att ta hand om och rena avloppet från tätorterna. Verksamheten är avgiftsfinansierad och regleras av särskild vatten- och avloppslag. Med lagen som grund har kommunfullmäktige antagit vatten- och avloppstaxan och allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna anläggningen. Kungsörs Vatten AB är det helägda kommunala bolaget som fått i uppdrag att ha hand om kommunens vatten och avlopp.

Egen avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn

Du som har en egen avloppsanläggning och egen brunn för dricksvatten ska kontakta Västra Mälardalens myndighetsförbund om du har några frågor.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
E-postadress: miljo.bygg@vmmf.se
Telefon: 0227-67 02 00

Läs mer under rubrikerna dricksvatten, enskilt dricksvatten och avlopp,
enskilda avlopp
.

Ansluta till vatten- och avloppssystemet

För att få ansluta till Kungsörs Kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning måste en servisanmälan skickas in. Skicka din anmälan till Kungsörs Vatten AB, 736 85 Kungsör.

Anmälan måste ha kommit in till kommunen minst fyra veckor innan du vill ansluta till systemet.

En servisledning är en ledning som dras från huvudledningen utanför din
fastighet fram till ca 0,5 meter utanför din fastighetsgräns. När du som
fastighetsägare har kopplat på dina vatten och avloppsledningar vid
förbindelsepunkten går servisledningen ända in till ditt hus. Vid
förbindelsepunkten finns en ventil för vattenledningen så att vattnet in till
fastigheten går att stänga av vid behov. Endast personal från Kungsörs Vatten AB
får stänga av vattnet med ventilen.

Servisledning bild

Ägarbyte

Du som är fastighetsägare och ska sälja din fastighet ska göra en
uppsägning/flyttanmälan till Kungsörs Kommun Teknik AB. Avsluta ditt abonnemang på VA genom att kontakta Kungsörs Vatten AB, ekonom Lena Pettersson.

För uppsägning/flytt av abonnemanget tar kommunen ut en administrativ avgift
på 285 kronor.

Avloppsrening

Avloppsreningsverk finns i Kungsör och Valskog. Slam från Valskogs
reningsverk och från privata slamavskiljare och slutna tankar för uppsamling av
avloppsvatten behandlas vid Kungsörsverket. Kommunens ledningsnät är till vissa delar mycket gammalt. Dess livslängd kan variera mycket men behovet av förnyelse är tydligt varför det ständigt pågår ombyggnader av befintligt ledningsnät.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: