Serveringstillstånd

Den som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Ansök via vår e-tjänst

Din ansökan kan gälla olika typer av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd, eller utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängda öppettider. Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten.

Checklista för dig som vill starta restaurangverksamhet

Ett serveringstillstånd krävs för att få servera alkoholdrycker men det är ofta bara ett av flera tillstånd som kan behövas när du startar din restaurangverksamhet. På hemsidan verksamt.se har därför en checklista skapats som ger dig en bra överblick över vilka tillstånd som är aktuella för just den verksamhet du vill starta.

Från första kontakt till beslut

I kommunen jobbar vi för att trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor. För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunenss uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen är tydlig med att det är du som sökande som ska visa att du är lämplig för uppgiften.

 1. Boka möte När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan.
 2. Gör ansökan Ansök via vår e-tjänst. Förbered alla bilagor och bifoga med ansökan, så undviker du att behöva komplettera. Då går handläggningen av ditt ärende snabbare. Handläggningstiden varierar, men normaltiden för en ansökan om permanent serveringstillstånd är två månader från det att ansökan anses komplett. Ansökan behandlas första när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald. Kopia på kvitto på inbetald avgift bifoga med övriga ansökningshandlingar.
 3. Yttranden från andra myndigheter Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst polis, skatteverk och kronofogde. Andra aktuella myndigheter kan vara kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet och räddningstjänsten.
 4. Gör kunskapsprov För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska den som söker visa att den besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Detta görs oftast genom att den som söker får göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar tid med dig när det är dags.
 5. Utredning Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.
 6. Beslut Av vad som framkommit under utredningen lämnar förvaltningen ett förslag till beslut. Beslut fattas av Socialnämnden.
 7. Bifall eller avslag Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serveringstillstånd beviljas. Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan serveringtillstånd inte beviljas. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Blanketter för ansökan om serveringstillstånd

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd för att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring samt ordning och nykterhet på serveringsstället.

Avgifter

Ansökningsavgifter

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Avgiften sätts in på Kungsörs kommuns bankgirokonto 811-0165. På inbetalningstalongen anger ni att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på bolaget eller föreningen samt organisationsnummer.

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som:

 • tillsynsbesök som görs på serveringsstället
 • den inre tillsyn som görs av bolaget, t.ex. granskning av restaurangrapporter och årsredovisning
 • service till dig som krögare, t.ex. Restaurangrådet Västra Mälardalen
 • vägledning
 • information om ansvarsfull alkoholservering
 • administration, t.ex. arkivering och diarieföring
 • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Avgiften för tillsyn grundas på uppgifter som lämnas i restaurangrapporten. Den ska vara inlämnad 1 mars varje år. När samtliga rapporter är inlämnade och godkända beräknas tillsynsavgiften för respektive serveringsställe och faktureras från kommunen.

Läs mer om våra avgifter här
När behöver jag serveringstillstånd?
När behöver jag inte serveringstillstånd?
Finns det olika typer av serveringstillstånd?
Varför måste man ha serveringstillstånd?
Vad gäller vid servering av folköl?
Länkar till mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: