Cisternkontroll

Nedanstående information om regler för cisternkontroll och informationsplikt gäller cisterner för brandfarliga vätskor (eldningsolja, dieselolja, även spillolja) som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, eller mer än 250 liter vätska om cisternen är lokaliserad inom vattenskyddsområde.

En cistern ska kontrolleras regelbundet med intervall som bestäms av cisternens korrosionsbeständighet och placering (inom vattenskyddsområde eller inte). Den ska också kontrolleras om man misstänker att den är skadad, om man har gjort större ändringar eller reparationer av den, om en stationär cistern har flyttats samt om den ska användas på ett väsentligt annorlunda sätt än tidigare. Den ska dessutom ha kontrollerats vid tillverkning (före installation) samt direkt efter installation.

Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (ackrediterade kontrollanter hittar du på SWEDACs webbplats). Protokollen från kontrollerna ska sparas tills cisternen tas ur bruk.

Informations- och anmälningsplikt

Information ska lämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) minst fyra veckor innan man ska ta i bruk en cistern på mer än en kubikmeter i eller ovan mark (inomhus och utomhus), eller en cistern för mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska informeras, exempelvis genom att du skickar in kopia på skrotningsintyg. Förbundet kan besluta att ytterligare åtgärd (plombering, bortforsling, sandfylling med mera) krävs innan cisternen ska räknas som tagen ur bruk.

Beroende på användningsområde och cisternens storlek kan det även behövas tillstånd för ”förvaring av brandfarlig vara”. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten. För mer brandfarliga varor så som vissa gaser, thinner och bensin krävs tillstånd redan vid hantering av små mängder.

Kontrollintervall

Kopia på kontrollrapport från återkommande kontroll ska skickas in till tillsynsmyndigheten, för Arboga och Kungsör, VMMF.

Förenklat gäller:

  • Cisterner på minst 1 kubikmeter ska kontrolleras vart 12:e år (gäller K-cisterner samt S-cistern med inre korrosionsskydd och yttre målning).
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska dock kontrolleras vart 6:e år (gäller övriga S-cisterner).
  • Rörledningar med diameter större än DN 50 ska kontrolleras antingen vart 12:e år (korrosionsbeständiga) eller vart 6:e år (S-ledningar).

(MSBFS 2018:3)

Inom vattenskyddsområde

Alla cisterner inom vattenskyddsområde ska utrustas med sekundärt skydd. Undantag gäller dock för "villatankar" inomhus som står under regelbunden uppsikt.

Ytterligare krav kan ställas i de lokala vattenskyddsföreskrifterna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: