Folköl, försäljning och servering

Försäljning och servering av folköl i detaljhandeln (butik) regleras i alkohollagens 5 och 8 kapitel. Försäljning och servering får endast ske i livsmedelslokal och är anmälningspliktigt.

Öl med mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol kallas vanligen för folköl. Denna öl får endast säljas eller serveras i samband med livsmedelsförsäljning eller servering. (Vissa undantag finns för exempelvis servering till slutna sällskap.) Den lokal där folkölen säljs ska vara en registrerad eller godkänd livsmedelsanläggning.

Anmälningsplikt

Om du vill sälja eller servera folköl i din verksamhet ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ett egenkontrollprogram för försäljningen ska finnas. Alternativa alkoholfria drycker eller drycker med lägre alkoholhalt än 2,25 procent ska finnas i sortimentet. Förbundets livsmedelsinspektörer utövar tillsyn över försäljningen.

18-årsgräns!

Folköl får inte säljas till personer under 18 år. I egenkontrollen ska ingå att försäljaren kollar köparens legitimation vid behov. Försäljaren kan bli personligen ansvarig och straffad vid överträdelse.

Egenkontroll, folkölsförsäljning

Den som säljer eller serverar folköl ska bedriva egenkontroll över detta enligt Alkohollagen 2010: 1622. Detta innebär att du som företagsansvarig ska följa bestämmelserna i lagen och ge personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter.

Det ska därför finnas ett skriftligt egenkontrollprogram som förvaras på försäljningsstället och som också är tillgängligt för personalen.

Nedan sammanfattas några viktiga kontrollpunkter vid folkölsförsäljning och servering:

  • Folköl får inte säljas eller annars lämnas ut till någon som inte har fyllt 18 år. Företagaren ska därför ha rutin för att kontrollera att köparen eller mottagaren är minst 18 år. Statens Folkhälsoinstitut rekommenderar att den som säljer eller lämnar ut folköl begär legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

  • Folköl och andra alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan överlämnas till en person under 18 år. I egenkontrollprogrammet ska det finnas en rutin om hur försäljningsstället agerar vid misstanke om langning.
  • Det är enligt alkohollagen inte tillåtet att lämna ut alkoholdrycker till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra droger. Det ska finnas en rutin för att följa detta.

För att miljö- och hälsoskyddsenheten som tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att ni följer uppsatta rutiner och Alkohollagens bestämmelser ska du som bedriver folkölsförsäljning lämna tillträde i livsmedelslokalerna så att kontrollen kan utföras.

Årlig tillsynsavgift

Västra Mälardalens Myndighetsförbund får ta ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer eller serverar folköl. En årlig avgift debiteras för tillsyn enligt Alkohollagen. Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll av försäljning av tobak, vissa receptfria läkemedel och/eller öl tas hel avgift ut enligt en av taxorna. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts då ned till hälften.

Anmälningsblanketter

Blankett för anmälan av försäljning och servering av folköl finns att hämta i kommunens blankettportal.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: