Bygglovsbefriade åtgärder

Många vet att man till exempel kan bygga en friggebod utan vare sig bygglov eller anmälan, men ibland finns ytterligare regler eller undantag som kan vara bra att känna till. Här hittar du information för vad som gäller när varken lov eller anmälan generellt krävs.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus behöver du inte bygglov för att

  • måla om eller byta fasad, eller byta tak under förutsättning att ändringen inte kan anses väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär
  • anordna en skyddad uteplats eller ett skärmtak
  • bygga en friggebod

Tänk på!

Inom ett område med detaljplan samt för byggnader eller områden med historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde får åtgärderna inte leda till en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär. Är du osäker på effekten av planerade åtgärder, fråga bygglovenheten!

En skyddad uteplats med mur eller plank kan anläggas utan bygglov om den är inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Inte heller skärmtak får placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Ett eller flera skärmtak får ha en maximal yta på sammanlagt 15 kvadratmeter för att vara bygglovsbefriade.

Friggebodar är bygglovsbefriade så länge den totala arean är mindre än 15 kvadratmeter. Maximal höjd är 3 meter, avstånd till fastighetsgräns minst 4,5 meter och byggnaden ska passa in i den omgivande miljön.

I ett områdes detaljplan kan det finnas bestämmelser som begränsar möjligheterna till bygglovsbefriade åtgärder.

Nära vatten? Strandskydd!

Kom ihåg att en åtgärd som är bygglovsbefriad ändå kräver dispens från strandskyddet om den ska utföras inom strandskyddat område. Strandskyddet är vanligen 100 meter men kan vara upp till 300 meter brett i värdefulla miljöer. Inom detaljplan kan strandskyddet vara upphävt men kontrollera det innan du sätter igång att bygga!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: