Elevhälsa

Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt, såväl socialt som kunskapsmässigt.

Elevhälsans uppgift är att stödja den enskilda elevens utveckling och tillsammans med lärare och pedagoger samverka för en stimulerande lärandemiljö som underlättar elevens lärande och kunskapsinhämtning.

Så här är elevvårdsarbetet upplagt

Västerskolans elevhälsoteam träffas regelbundet och består av rektor, skolkurator, skolsköterska och speciallärare. Även klasslärare, fritidspedagog, förskolelärare, skolläkare och skolpsykolog finns knutna till teamet och är närvarande vid behov. Teamet arbetar såväl förebyggande som åtgärdande.

På skolan finns också Trygghetsteamet som arbetar förebyggande och åtgärdande med trygghet och studiero. Till Trygghetsteamet finns skolans kamratstödjare kopplade.

Elevhälsan på Västerskolan arbetar framförallt förebyggande med din och dina kamraters hälsa på olika sätt. Om du är sjuk eller behöver vård är det din vårdcentral du ska vända dig till i första hand.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: