Anmälan enligt PBL

En del byggåtgärder kräver enligt Plan- och bygglagen (PBL) att du gör en anmälan även om åtgärden du planerar att göra inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Dit hör exempelvis ändring av ventilationsanläggning, rivning av bärande väggar, installation av eldstad eller vatten- och avloppsanordningar.

 

Så kallade Attefallshus med flera ändringar i PBL som gjordes 2014 är anmälningspliktiga inom detaljplan.

När du lämnar in din anmälan ska du även ge förslag på kontrollansvarig, förslag till kontrollplan och ritningar som visar vad anmälan avser samt konstruktionsritningar. Tänk på att en komplett anmälan med fackmässiga handlingar gör att vi kan handlägga ditt ärende snabbare.

För mer information om vad som gäller, se Boverkets publikation Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Pdf, 960 kB, öppnas i nytt fönster. (gratis PDF)

Samma handlingar som bygglovsansökan

Innan byggstart kan ske behöver anmälan om byggnation göras. Till anmälan ska ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar bifogas. Det behövs samma redovisning som vid en bygglovsansökan.

Normalt behövs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd, men bygglovenheten kan begära det om det är fråga om en komplex byggnad. Bygglovenheten kallar då till tekniskt samråd när du lämnat in din anmälan. Vid samrådet förs alltid protokoll och en kontrollplan presenteras. Syftet är att man efter samrådet ska ha underlag för att kunna ge ett startbesked. Det är först när du har fått ett startbesked som du kan påbörja arbetet.

Du får startbesked när bygglovenheten har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är uppfyllda. Du behöver också ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk, om inte annat beslutas.

Flera steg i processen som följer sedan är likadana som om du hade beviljats bygglov.

Ibland krävs ändå bygglov

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

  • Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. Kontakta bygglovenheten för att kontrollera om ditt hus är en sådan byggnad.
  • Kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla.

E-tjänst anmälan

E-tjänster för anmälan finns i e-tjänstportalen.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du hämta ansökningsblankett i blankettdatabasen eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: